Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Ақыҭа – нхарҭа ҭыԥуп: Нанба Бармышь ақыҭа аҿиара иазкны

Ақыҭа – нхарҭа ҭыԥуп: Нанба Барамышь ақыҭа аҿаиара иазкны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Бармышь ақыҭа ахада Геннади Нанба арадиоефир аҿы еиҭеиҳәеит ақыҭа аҿиара ԥынгылас иамоу, анхацәа хныҟәгагас ирымоу ртәы.
Ақыҭа – нхарҭа ҭыԥуп. Ақыҭа иахьатәи аԥсҭазаашьеи уаҵәтәи аԥеиԥши иацу адоуҳаи, иҟоу ауадаҩрақәеи ҳрылацәажәоит. Аԥсуа қыҭа азхьаԥшразы иҟаҵатәу азы ргәаанагара рҳәоит уи иадҳәалоу ауаа.
Аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы, мамзаргьы аудиофаил аҿы.
Ажәабжьқәа зегьы
0