Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Џьапуаԥҳа Ҷлоу аҵаҩцәа рхыԥхьаӡаразы: ҵыԥх аасҭа маҷк еиҵоуп

Џьапуаԥҳа Ҷлоу аҵаҩцәа рхыԥхьаӡаразы: ҵыԥх аасҭа маҷк еиҵоуп
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Баграт Шьынқәба ихьӡ зху Ҷлоутәи абжьаратә школ аиҳабы Марина Џьапуаԥҳа арадио Sputnik аефир аҟны еиҭалҳәеит рышкол аҟны сынтәа актәи акласс ахь шаҟаҩ цаз, иааизакны аҵаҩцәа рхыԥхьаӡара шаҟаҩы ыҟоу, аҵараусҳәарҭа иаԥсҭазаашьоу.
Аԥсны 153 абжьаратә аҵаратә усҳәарҭақәа ыҟоуп, урҭ рахьынтә 113 ақыҭа ашколқәа роуп. Иааизакны ареспубликаҟны аԥсуа школқәа рхыԥхьаӡара 60 ыҟоуп.
Ҷлоутәи абжьаратә школ азыҟаҵаратә класс ахь инеиз аҵаҩцәа рхыԥхьаӡара сынтәа 12-ҩык ыҟоуп, актәи акласс ахь ицаз -11 ҩык. Ашкол аҟны сынтәа аҵара рҵоит 127-ҩык, ҵыԥх аҵаҩцәа 133-ҩык ыҟан, лҳәеит ашкол аиҳабы Џьапуаԥҳа.
Аицәажәара шәаҳар шәылшоит аудиофаил аҟны хыхь.
Ажәабжьқәа зегьы
0