Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Аслан Бжьаниа ашколхәыҷқәеи арҵаҩцәеи аҵарашықәс ҿыц рыдиныҳәалеит

© Sputnik / Томас Тхайцук Аслан Бжания
Аслан Бжания  - Sputnik Аҧсны, 1920, 01.09.2022
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥснытәи ашколқәа аҵарашықәс хацдыркит цәыббра 1 азы. Ареспубликаҿ рышәқәа аадыртит 153 школ.
АҞӘА, цәыббра 1 - Sputnik. Аԥсны ахада Аслан Бжьаниа Аԥсны Аҳәынҭқарра ашколхәыҷқәеи арҵаҩцәеи аҵарашықәс ҿыц алагамҭа рыдиныҳәалеит, абри атәы аанацҳауеит ахада иофициалтә саит.
"Аҵара аамҭа аҵак ҷыда амоуп ашкол ахь ицо аҵаҩцәа рзеиԥш астудентцәа рзгьы. Ашколтә ԥсҭазаара – дасу ишәылоу шәҟыбаҩ ахы анцәырнаго, аԥхьаҟа шәзанааҭтә ԥсҭазаара иадышәҳәало аусхкқәа рыҟны ишәоураны иҟоу аихьӡарақәа рхы ахьыҵырхуа аҵак ду змоу аамҭоуп", - азгәеиҭоит ахада.
Бжьаниа ашколхәыҷқәа, арҵаҩцәа, аҭаацәа ирзеиӷьеишьит ақәҿиарақәа, аихьӡарақәа, агәыхәтәхьӡара.
Аҳәынҭқарра ахада даҭааит Баграт Шьынқәба ихьӡ зху Аҟәатәи актәи абжьаратә школ.
2022 шықәсазы раԥхьаӡа акәны ашкол ахь ршьапы еихыргеит 2500-ҩык ахәыҷқәа. Зынӡа ареспубликаҿ аҵара рҵоит 28нызқьҩык аҵаҩцәа. Урҭ аҵара ддырҵоит 3800-ҩык арҵаҩцәа.
Ажәабжьқәа зегьы
0