Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Кәарҷелиаԥҳа еиҭалҳәеит Аԥсны ашколқәа ахәыҷқәа зегь рыдыркылама аҵарашықәс ҿыц алагамҭаз

Кәарҷелиаԥҳа еиҭалҳәеит Аԥсны ашколқәа ахәыҷқәа зегь рыдыркылама аҵарашықәс ҿыц алагамҭаз
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсны аҵареи абызшәатә политикеи рминистр ихаҭыԥуаҩ Ада Кәарҷелиаԥҳа арадио Sputnik аефир аҟны еиҭалҳәеит атәыла ашколқәа зегьы рышәқәа аадыртыма цәыббрамза 1 азы, ахәыҷқәа зегьы рыдыркылартә изыҟалама, сынтәа аҵарашықәс алагамҭазы жәабжь бзианы иалыркаауа атәы.
Аԥсны 153 абжьаратә аҵаратә усҳәарҭақәа ыҟоуп, урҭ рахьынтә 113 ақыҭа ашколқәа роуп, 40 - ақалақьтә, аԥсуа школқәа - 60 ыҟоуп. Сынтәа раԥхьаӡа акәны ашколқәа рахь ршьапы еихыргеит 2500-ҩык ахәыҷқәа. Зынӡа ареспубликаҿы аҵара рҵоит 28 нызқьҩык аҵаҩцәа, арҵаҩцәа ракәзар 3800-ҩык ыҟоуп.
"Ашколқәа раӷьырак аатит иахьа. Очамчыратәи ашкол-аинтернат аҟны алагарҭатә класс ахь ицо ахәыҷқәа жәамш иаанкылоуп, избанзар уаҟа ицо аиҭашьақәыргыларатә усурақәа ианаамҭаз изалымгеит", - лҳәеит Кәарҷелиаԥҳа.
Узеигәырӷьаша хҭысқәаны Аԥсны аҵареи абызшәатә политикеи рминистр ихаҭыԥуаҩ иалылкааит Аҟәа ақалақь аҟны ажәбатәи абжьаратә школ аҟны мҽхакы ҭбаала имҩаԥгаз аиҭашьақәыргыларатә усмҩаԥгатәқәа аерман диаспора ахаҭарнак ибзоураны, иара убас Аҟәатәи алицеи-аинтернат аҟны алагарҭатә классқәа ахьаартхаз сынтәа, ус еиԥш аҭагылазаашьа ыҟамызт аҵыхәтәантәи 14 шықәса.
Аԥсуа школқәа рахь инеиуа аҵаҩцәа рхыԥхьаӡаразы азҵаара аҭак ҟаҵо Кәарҷелиаԥҳа илҳәеит урҭ шеиҵоу. Еиқәылԥҳьаӡеит "хыхьла иаразнак иубо" амзызқәа уи зыхҟьо.
Аицәажәара инеиҵыхны ишәаҳар шәылшоит аудиофаил аҟны хыхь.
Ажәабжьқәа зегьы
0