Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Амацәыс аԥсуа жәҩан аҟны: иџьашьахәу аԥсабаратә цәырҵра

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Адунеи аҿы иқәынхо ажәларқәа изқәынхо адгьыл шыҟалаз, ишеиҿартәу, аԥсабаратә цәырҵрақәа ирызку уҳәа еиуеиԥшым амифқәа аԥырҵахьеит. Лымкаала ажәытә ауаа рзыҳәан иџьашьатәын ажәҩан аҟны ирбоз амра, амза, аеҵәақәа, адыд-амацәыс, аҵәаҟәа реиԥш иҟаз аԥсабаратә цәырҵрақәа.
Аԥхын адыд-мацәыс иаҳа лассы-ласс иҟалалоит. Аԥсуа жәлар разхаҵарақәа рыла иарбанызаалак адыд заахаз Анцәа иитәу, иԥшьоу акы акәны иахәаԥшуан.
© Foto / Instagramm/ yevdokimovakatya

Амацәыс– иԥшӡоу а1ԥсабаратә цәырҵрақәа иреиуоуп.

Амацәыс– иԥшӡоу а1ԥсабаратә цәырҵрақәа иреиуоуп. - Sputnik Аҧсны
1/10

Амацәыс– иԥшӡоу а1ԥсабаратә цәырҵрақәа иреиуоуп.

© Foto / Instagramm/ yevdokimovakatya

Аԥхын адыд-мацәыс иаҳа лассы-ласс иҟалалоит.

Аԥхын адыд-мацәыс иаҳа лассы-ласс иҟалалоит. - Sputnik Аҧсны
2/10

Аԥхын адыд-мацәыс иаҳа лассы-ласс иҟалалоит.

© Foto / Instagramm/ yevdokimovakatya

Иџьашьахәу амацәыс афотосахьақәа ҭылхит Аԥсны атәылауаҩ.

Иџьашьахәу амацәыс афотосахьақәа ҭылхит Аԥсны атәылауаҩ. - Sputnik Аҧсны
3/10

Иџьашьахәу амацәыс афотосахьақәа ҭылхит Аԥсны атәылауаҩ.

© Foto / Instagramm/ yevdokimovakatya

Лымкаала ажәытә ауаа рзыҳәан иџьашьатәын ажәҩан аҟны ирбоз амра, амза, аеҵәақәа, адыд-амацәыс, аҵәаҟәа реиԥш иҟаз аԥсабаратә цәырҵрақәа.

Лымкаала ажәытә ауаа рзыҳәан иџьашьатәын ажәҩан аҟны ирбоз амра, амза, аеҵәақәа, адыд-амацәыс, аҵәаҟәа реиԥш иҟаз аԥсабаратә цәырҵрақәа. - Sputnik Аҧсны
4/10

Лымкаала ажәытә ауаа рзыҳәан иџьашьатәын ажәҩан аҟны ирбоз амра, амза, аеҵәақәа, адыд-амацәыс, аҵәаҟәа реиԥш иҟаз аԥсабаратә цәырҵрақәа.

© Foto / Instagramm/ yevdokimovakatya

Амацәыс ашьҭахь адыд асуеит.

Амацәыс ашьҭахь адыд асуеит. - Sputnik Аҧсны
5/10

Амацәыс ашьҭахь адыд асуеит.

© Foto / Instagramm/ yevdokimovakatya

Ирацәаҩуп бзиа избо амацәыс ахәаԥшра.

Ирацәаҩуп бзиа избо амацәыс ахәаԥшра. - Sputnik Аҧсны
6/10

Ирацәаҩуп бзиа избо амацәыс ахәаԥшра.

© Foto / Instagramm/ yevdokimovakatya

Амацәыс амч ӷәӷәоуп.

Амацәыс амч ӷәӷәоуп. - Sputnik Аҧсны
7/10

Амацәыс амч ӷәӷәоуп.

© Foto / Instagramm/ yevdokimovakatya

Амацәыс рысыр ҟалоит ауаа, аҵлақәа, ахыбрақәа уҳәа ир.

Амацәыс рысыр ҟалоит ауаа, аҵлақәа, ахыбрақәа уҳәа ир. - Sputnik Аҧсны
8/10

Амацәыс рысыр ҟалоит ауаа, аҵлақәа, ахыбрақәа уҳәа ир.

© Foto / Instagramm/ yevdokimovakatya

Аԥсуа жәлар разхаҵарақәа рыла иарбанызаалак адыд заахаз Анцәа иитәу, иԥшьоу акы акәны иахәаԥшуан.

Аԥсуа жәлар разхаҵарақәа рыла иарбанызаалак адыд заахаз Анцәа иитәу, иԥшьоу акы акәны иахәаԥшуан. - Sputnik Аҧсны
9/10

Аԥсуа жәлар разхаҵарақәа рыла иарбанызаалак адыд заахаз Анцәа иитәу, иԥшьоу акы акәны иахәаԥшуан.

© Foto / Instagramm/ yevdokimovakatya

Адунеи аҿы иқәынхо ажәларқәа изқәынхо адгьыл шыҟалаз, ишеиҿартәу, аԥсабаратә цәырҵрақәа ирызку уҳәа еиуеиԥшым амифқәа аԥырҵахьеит.

Адунеи аҿы иқәынхо ажәларқәа изқәынхо адгьыл шыҟалаз, ишеиҿартәу, аԥсабаратә цәырҵрақәа ирызку уҳәа еиуеиԥшым амифқәа аԥырҵахьеит. - Sputnik Аҧсны
10/10

Адунеи аҿы иқәынхо ажәларқәа изқәынхо адгьыл шыҟалаз, ишеиҿартәу, аԥсабаратә цәырҵрақәа ирызку уҳәа еиуеиԥшым амифқәа аԥырҵахьеит.

Ажәабжьқәа зегьы
0