Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Чамагәуа Агәыӡера инхо рҳабла шеиҿыркаауа атәы

Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Чамагәуа Агәыӡера инхо рҳабла шеиҿыркаауа атәы
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Гәылрыԥшь араион Агәыӡера инхо иаадырԥшуа аграждантә аԥшьгарақәа ртәы арадио Sputnik аефир аҟны далацәажәеит аҳабла анхаҩы Даур Чамагәуа.
Ааигәа Агәыӡера аҳаблаҟны инхо раԥшьгарала арыцқьаратә усурақәа мҩаԥган, анхацәа рымчқәа рыла еиҭашьақәыргылан аӡыршә, агәамсам ҭаԥсарҭақәа ргылан.
Аицәажәара шәаҳар шәылшоит аудиофаил аҟны хыхь.
Ажәабжьқәа зегьы
0