Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Аԥсны АҶА аусзуҩцәа абнараҿ иӡыз акәыкәбааҟәшәаҩцәа рыԥшааит

© Sputnik / Томас Тхайцук Официальное открытие мини-ГЭС на Ауадхаре
Официальное открытие мини-ГЭС на Ауадхаре  - Sputnik Аҧсны, 1920, 07.11.2022
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Уаанӡа Гагра араион аҿы аԥҳәыс дыӡит, ҩаха илышьҭоуп, макьана дырзымԥшааӡацт.
АҞӘА, абҵара 7 - Sputnik. АҶА аусзуҩцәа ҩыџьа амҩа иахҟьаз акәыкәбааҟәшәаҩцәа рыԥшааит Аҩада Ешыра, Уаз-абаа иахьаҵанакуа ҳәа аанацҳауеит аусбарҭа апресс-маҵзура.
Иара убасгьы Аԥсны АҶА аусзуҩцәеи Гагра абылраҽацәыхьчара-еиқәырхаратә ҟәша аусзуҩцәеи Ҳашԥсытәи аҩхааҿы иӡыз аҭыԥантәи аԥҳәыс илышьҭоуп.
Аԥҳәыс абҵара 4 рзы кәыкәбааҟәшәара уи аҭыԥ ахь дцеит, уажәраанӡагьы лыхабар ыҟам.
Экскурсия на абхазском языке в Хашупсинский каньон - Sputnik Аҧсны, 1920, 06.11.2022
Аԥсны
Ҳашԥсытәи аҩхааҿы ԥҳәыск дыӡит
Аԥсны абнарақәа рҿы аҟьалара мариоуп ҳәа азгәарҭоит АҶА аҟны, иара убас уахь инеиуа ауаа ргәы рҽанызарц рабжьаргоит, амҩа ианықәло рҭынхацәа рмаршрут рзеиҭарҳәарц, аимадаратә хархәагақәа рымазарц, аҭыԥ аҟны иахьцо-иахьаауа иақәшәарц азы аԥҟарақәа рдыруазарц.
Ажәабжьқәа зегьы
0