Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Хра злоу ахҭысқәа: аволонтиорцәа агәыразреи ақьиареи ирызкны

Хра злоу ахҭысқәа: аволонтерцәа агәыразреи ақьиареи иазкны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Агәыразра аурокқәа мҩаԥысуан иахьа атәыла ашколқәеи ахәыҷбаҳчақәеи жәпакы рҿы. Аволонтиортә гәыԥ "Абырг" алахәыла Аслан Асланӡиеи Очамчыра Аԥҳәыс лыҿиаразы агәыҳалалратә фонд алахәыла Лана Ҷкадуаԥҳаи арадио Sputnik аефир аҿы еиҭарҳәеит ауаа ацхыраара рыҭара ишалагази, насгьы агәыразра ахәыҷы иахьышьҭикаауеи ртәы.
Аволонтиор Аслан аиҿцәажәара хацыркуа иҳәеит аԥсуаа аихаҵгылара, ацхыраара ҳмилаҭтә цәаҩаны ишыҟоу. Иара еиҭеиҳәеит хаҭала агәыразреи ақьиареи илазааӡаз арҵаҩцәа шракәу, ашкол аҿы имҩаԥыргоз аныҳәақеи акциақәеи ирыбзоураны. Аслан иазгәеиҭеит ашәҟәыԥхьарала ахәыҷы ақьиара илааӡара шалыршахо, ацәгьеи абзиеи еилирго дшыҟало.
Лана Ҷкадуаԥҳа еиҭалҳәеит ауаа рыцхыраара дшалагаз атәы. Илгәалашәеит ааигәа Англиа лыҟазаара аамҭа инақәыршәаны дзыниаз хҭыск, лара агәра ганы дыҟоуп иҟауҵо абзиара анаҩс уи уара уахь ишыхынҳәуа.
Аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы, мамзаргьы аудиофаил аҿы.
Ажәабжьқәа зегьы
0