Аԥснынтәи автомашьына аамҭала алагалара аԥҟарақәа реилагара аарԥшын Астрахан

© Sputnik / Наталья СеливерстоваЭмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - Sputnik Аҧсны, 1920, 15.11.2022
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аамҭала атәыла иалагало атранспорт ахархәара ҳәаақәнаҵоит ЕАЕС аҳазатә закәанеидкыла, аҳазалхырҭа азин адагьы аҽа хаҿқәак рыҭара ҟалом.
АҞӘА, абҵара 15 - Sputnik. Астрахантәи аҳазалхыҩцәа иаадырԥшит Аԥснынтәи автомашьына аамҭала алагалара аԥҟарақәа реилагара. Абри атәы аанацҳауеит Астрахантәи аҳазалхырҭа апресс-маҵзура.
Автомашьына Toyota Mark X аанкылан ареидтә уснагӡатәқәа раан. Аԥсҟы зкыз аԥҳәыс лдокументқәа рҿы ииашам адыррақәа арбан.
Амашьына Аԥсны атәылауаҩ итәуп. 2021 шықәсазы ахатәхархәараз Урыстәылаҟа иалеигалеит аҳазатә шәарақәа рҟынтәи ихы дақәиҭны.
Азинеилагараз амашьына изтәу имххар ҟалоит, ишәам аҳазатә шәарақәа ҩ-миллионк еиҳазар, ашьаус дақәыршәахар алшоит.
Аԥсҟы зкыз лганахь ала адокумент ԥаршеиқәа ахархәаразы аусҭҵаара цоит.
Алтайской таможней изъяты два автомобиля, ввезенные из Абхазии по поддельным документам  - Sputnik Аҧсны, 1920, 14.11.2022
Алтаи иаанкылоуп закәаншьаҭада Аԥснынтәи Урыстәылаҟа иалагалаз амашьынақәа ҩба
Ажәабжьқәа зегьы
0