Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Логәуа Валери Гамгьиа иусумҭақәа рзы: хәы змаӡам абаҟақәа ирхыԥхьаӡаланы иҟаҵатәуп

Логәуа Валери Гамгьиа иусумҭақәа рзы: хәы змаӡам абаҟақәа ирхыԥхьаӡаланы иҟаҵатәуп
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аҭҵаарадырреи акультуреи рызҵаарақәа рзы Аԥсны ахада иабжьгаҩ Нугәзар Логәуа арадиоефир аҿы еиҭеиҳәеит, Валери Гамгьиа иусумҭақәа реиҭашьақәыргыларазы акультура аминистрраҿы имҩаԥгаз аилацәажәараҿы иазгәаҭаз атәы.
Акультура аминистрраҿы имҩаԥысыз аилацәажәараҿы хаҭала иазааҭгылан ҩ-рҿиамҭак - Лыхны акультуратә хан аҿы икыдыз Аԥсны аҭоурых атәы зҳәо инеиҵыху амонументалтә усумҭеи, Ҷлоутәи акультуратә хан аҿы икыдыз асахьеи, ф-картинак рыла ишьақәгылоу Абраскьыл изку ацикл ҳәа адырра ҟаиҵеит Логәуа.
"Иалацәажәан абарҭ рыҩба реиҭашьакәыргылара азҵаара. Абраскьыл изку аусумҭа аамҭаказы Аҟәатәи ацәыргақәҵатә зал аҿы иҟан. Убри ашықәсан Аҟәа иҟалаз аӡхыҵра азал ианыҩнала иаԥырхагахеит, иԥхасҭанатәит. Асахьа раԥхьаӡа акәны аиҭашьақәыргылара нап аркын 2001 шықәсазы. Усҟан х-картинак шьақәыргылан, иаанханы иҟоуп даҽа хԥа. Урҭ шәага-загала даара идууп. Усумҭак агылара 4 метарк иҟоуп, аҭбаарагьы 4. Еилатәаз зегьы иақәшаҳҭны ирҳәеит аусумҭақәа шышьақәыргылатәу", - ҳәа иҳәеит Логәуа.
Иара иазгәаиҭеит, раԥхьатәи аиҭашьақәыргыларатә усурақәа Леонид Еныкь ишымҩаԥигоз, уажәгьы иара инапы ишанҵоу.
Нугәзар Логәуа игәаанагарала, Валери Гамгьиа иусумҭақәа хәы змаӡам абаҟақәа ирхыԥхьаӡаланы ашәҟәынҵа иҭагалатәуп.
Аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы, мамзаргьы аудиофаил аҿы.
Ажәабжьқәа зегьы
0