Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Ҭарба ақыҭаҟны иаарыхразы: аԥхьа иргыланы аҭиразы акәӡам изыҟасҵо, аинтерес сымоуп

Ҭарба ақыҭаҟны иаарыхразы: аԥхьа иргыланы аҭиразы акәӡам изыҟасҵо, аинтерес сымоуп
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Ақыҭанхамҩа ԥасатәи аминистр, иахьа Мықә инхо, ашәыр, ауҭраҭых раарыхра знапы алаку, аԥсыӡ зааӡо Даур Ҭарба арадио Sputnik аефир аҟны еиҭеиҳәеит аҵыхәтәантәи ашықәсқәа рзы иқыҭа гәакьаҟны иџьабаа бзабааны иахьынӡаиԥыло, гәҭакқәас имоу ртәы.
Ақыҭанхамҩа ԥасатәи аминистр Даур Ҭарба еиҭеиҳәеит аҵыхәтәантәи ашықәсқәа рзы ақыҭахь нхара дшыиасыз.
"Хԥа-ԥшьба шықәса рыҩнуҵаҟа иаҳа ақыҭанхамҩа садҳәалоуп, саб иҩнахьы нхара сиасит. Ақыҭаҿы уаннеи, ушьапи-унапи еиқәыԥса узтәаӡом, акы уалагароуп. Унапы злаукша ахырхарҭақәа рацәоуп. Сара иаҳа ашәырааӡара алысхит. Уи рацәак сазҟазамзаргьы, нхаҩык иаҳасабала иахьынӡасылшо саҿуп. Иугозар, уажәы, 1300 шьапы раҟара ашәыр мацара сымоуп", - иҳәеит Ҭарба.
Аицәажәара инеиҵыхны ишәаҳар шәылшоит аудиофаил аҟны.
Ажәабжьқәа зегьы
0