Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Џьергьениа еиҭеиҳәеит абна амцакра ашәарах ишырныруа атәы

Џьергениа абна амцакразы: ҵыԥхтәи ашьабысҭақәа даара ирԥырхагахеит
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Риҵатәи амилаҭтә реликттә парк абнахылаԥшҩы Ҭенгиз Џьергьениа арадио Sputnik иазеиҭеиҳәеит аӡын абна амца азыркыр алшо, насгьы уи шәарҭарас иацуа атәы.
30 гектар иназынаԥшуа Гагра араион Мамзышьха абнара амца иамҽханакны иҟаз ақәа иарцәеит, абри атәы иҳәеит Гагра араион абылраҽацәахьчаратә аҟәша аиҳабы Давид Бганба.
Амцакра зкуа абӷьоуп, ауаҩы ихҟьаны ҳәа азгәеиҭеит аиҿцәажәараҿы Џьергениа.
"Аԥхьа инаргыланы абна амца анакуа абыӷькаԥсара иаанамҭоу ауп. Иара ҟазҵо ауаҩы инапалоуп. Ашәарыцаҩцәа, ныҟәара ицо амца дырцәаӡом, уи иҩаны иҟоу абӷьы иамҽханакуеит. Нас аԥша еиҵнахоит, нас ауаҩы дахьзымнеиуа арцәара цәгьоуп", - иҳәеит Џьергьениа.
Уажәтәи амцакра атәы далацәажәо, абнахылаԥшҩы иҳәеит, алҩа џьара-џьара ишҩеиуа, аха ақәа иауа хәылбыҽханӡа ишарцәо.
Џьергьениа иара убасгьы еиҭеиҳәеит амцакра аԥсабара ианаҭо ааха атәы.
"Амца анакуа аиаҵәара зегьы былуеит. Уи ашәарах ирԥырхагоуп. Абнахьчаҩцәа агәаҭарақәа мҩаԥыргалароуп. Лҩак рбазар, иаразнак аҭыԥ ахь инеироуп идырцәарцаз, иаразнак абӷьы рыцқьаны адгьыл аарттәуп. Уахык ианаанха, аԥша хәыҷык анҵысы, даара аҽеиҵнахуеит амца. Арцәара цәгьоуп", - иҳәеит иара.
Ҭенгиз иҳәеит, ҵыԥх иҟаз амцакраан ашәарах иблыз шыҟаз, амца амҽхак ахьыҭбааз иахҟьаны царҭа ахьырмоуз азы.
Аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы, мамзаргьы аудиофаил аҿы.
Ажәабжьқәа зегьы
0