Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Булискериаԥҳа еиҭалҳәеит Очамчыра ақалақь аҿы Ашықәсҿыцазтәи аусмҩаԥгатәқәа ртәы

Булискериаԥҳа еиҭалҳәеит, Очамчыра ақалақь аҿы Ашықәс ҿыцазтәи аусмҩаԥгатәқәа ртәы
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Очамчыра араион акультура аусбарҭа аҟәша аиҳабы Амра Булискериаԥҳа арадио Sputnik иазеиҭалҳәеит, ақалақь сынтәа ишдырԥшӡо атәы, насгьы Ашықәс ҿыц аухеи уи иаԥхьагылоу амшқәа рзы ауааԥсыра аныҳәатә гәалаҟазаара шырзаԥҵахои ртәы.
Уажәы амҩаду арԥшӡаразы аусурақәа цоит, ԥхынҷкәын 25 -нӡа аԥсаӡ хадеи уи акәша-мыкәшеи рхиахоит ҳәа азгәалҭеит аиҿцәажәараҿы Булискериаԥҳа.
"Ақалақь ахаҿра аҽаԥсаххьеит, ауааԥсыра уи гәахәарыла ирыдыркылоит. Аԥсаӡ хада аартра мҩаԥгахоит амза 28 рзы, асааҭ 18:00 рынахыс. Ахәаԥшцәа ирыдгалахоит аԥсуа шәаҳәаҩцәа рыла ишьақәгылоу аконцерттә программа, иара убас ахәыҷқәа рзы аус рулоит аниматорцәа. Аҵаа Бабаду, Асҭыԥҳа, егьырҭ ахәыҷқәа бзиа ирбо анашанатә хаҿсахьақәа ҟалоит уа", - ҳәа еиҭалҳәеит Очамчыра араион акультура аусбарҭа аҟәша аиҳабы.
Амра Булискериаԥҳа лажәақәа рыла амза 28 инаркны аконцертқәа мҩаԥгалахоит ес-хәылбыҽха, Ашықәс ҿыц ауханӡа. Аухагьы - асааҭ 12-нӡа, иара уи нахысгьы аконцертқәа ҟалоит.
"Агәаҳәара змоу зегьы Ашықәс ҿыц ақалақь агәаны иаԥылар рылшоит. Уи аҩыза аҭагылазаашьа аԥҵахоит", - ҳәа еиҭалҳәеит Булискериаԥҳа.
Аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы, мамзаргьы аудиофаил аҿы.
Ажәабжьқәа зегьы
0