Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Мықәԥҳа аӡын аныҳәамшқәа рзы Аԥсны ԥсшьара иаҭаауа рзы: аԥхын еиԥш ауаа ҟалоит

Мықәԥҳа аӡын аныҳәамшқәа рзы Аԥсны ԥсшьара иаҭаауа рзы: аԥхын еиԥш ауаа ҟалоит
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Ашықәс ҿыц аныҳәамшқәа рзы Аԥсны ԥсшьара иаауа иаҳа иалырхуа ахырхарҭақәа, ирбарц ирҭаху аҭыԥқәа дрылацәажәеит арадио Sputnik аефир аҟны аекскурсиа амҩаԥгаҩ Кама Мықәԥҳа.
Сынтәа ирымоу адыррала ԥсшьара аныҳәамшқәа рзы Аԥсны иаҭаауа рхыԥхьаӡара маҷхом ҳәа азгәалҭеит Мықәԥҳа.
"Ҳара ииашоу адыррақәа ҳамоуп, абри амза ԥхынҷкәын 27 инаркны ажьырныҳәа 10-нӡа ҳарзыԥшуп аԥсшьаҩцәа ирацәаҩны. Исҳәар сҭахуп ари аамҭа аԥхынтәи амза нанҳәа еиԥш атуристцәа хыԥхьаӡара рацәала ҳашрзыԥшу", - лҳәеит Мықәԥҳа.
Аицәажәара инеиҵыхны ишәаҳар шәылшоит аудиофаил аҟны.
Ажәабжьқәа зегьы
0