Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Апарламент ҩ-тәылауаҩрак аиуразы Аиқәшаҳаҭра шьақәнарӷәӷәеит

© Sputnik / Томас Тхайцук Заседание в парламенте 29-12-2022
Заседание в парламенте 29-12-2022 - Sputnik Аҧсны, 1920, 29.12.2022
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аиқәшаҳаҭра аус ауеит хәышықәса рыҩнуҵҟа, иааиуа егьырҭ ахәышықәсақәагьы аҿҳәара иацҵахалоит, иара аҿҳәара анҵәара фымз шагу Аганқәа руак адипломатиатә каналқәа рыла, ҩырала егьы Аган ари Аиқәшаҳаҭра аусура ааннакыларц шаҭаху азы адырра анамҭар.
АҞӘА, ԥхынҷкәын 29 – Sputnik, Асмаҭ Ҵәыџьԥҳа. Апарламент ҩ-тәылауаҩрак аиуразы Аԥсни Урыстәылеи рыбжьара Аиқәшаҳаҭра шьақәнарӷәӷәеит.
Аиқәшаҳаҭра аҳәаақәа ирҭагӡаны иазԥхьагәаҭоуп: аҩ-ҳәынҭқаррак – Урыстәылеи Аԥсни ртәылауаа рзинтә статус аҭышәныртәалара, иара убасгьы ареспублика атәылауаа Урыстәыла атәылауаҩра ирмарианы роура.
Аиқәшаҳаҭра иҳәаақәнаҵоит Аԥсни Урыстәылеи ртәылауаҩра змоу ахаҿқәа рсоциалтә еиқәыршәара, аҵарадырра роура, амедицинатә маҵзураиура, аррамаҵзура рахысра рызҵаарақәа.
Ҩ-ҳәынҭқаррак ртәылауаҩра змоу ахаҿқәа иааиԥмырҟьаӡакәа иахьынхо аҳәынҭқарра азакәанԥҵара инақәыршәаны асоциалтәи, амедицинатәи маҵзура, аҵарадырра роур рылшоит абри азы Аганқәа рыбжьара аизыҟазаашьаз Аганқәа руак азакәанԥҵареи жәларбжьаратәи аиқәшаҳаҭрақәеи рҟны аҽак арбамзар.
Арра зхызгар зыхәҭоу, ҩ-тәылауаҩрак змоу ахаҿқәа аррамаҵзура иахысроуп иааиԥмырҟьаӡакәа иахьынхо атәылаҿы.
Атәылауаҩ Аганқәа руак аҵакыраҿы аррамаҵзура дахысхьазар, егьи атәылаҿы аррамаҵзура иахысра ахәҭам.
Аиқәшаҳаҭра ареспублика ауааԥсыра Урыстәыла атәылауаҩра ирмариоу апроцедурала роура аԥҟарагьы аҵанакуеит.
Аиқәшаҳаҭра инақәыршәаны нанҳәа 26, 2008 шықәсанӡа Урыстәыла атәылауаҩра змаз, абри аамҭазы иара зцәымӡыз, зықәра наӡоу Аԥсны атәылауаа урыстәылатәи атәылауаҩра ирмарианы аиуразы арзаҳал рҩыр алшоит.
Аԥсны атәылауаа рзы имариоу аформала Урыстәыла атәылауаҩра аиушьа апроцедуреи уи иаҵанакуа акатегориақәеи иазырхиатәны иҟоу адокументқәа реиқәыԥхьаӡеи ҳәаақәҵахоит Урыстәыла ахада хаз игоу иӡбрала.
Аиқәшаҳаҭра иҳәаақәнаҵоит 14 шықәса рҟынӡа зхымҵуа ахәыҷқәа атәылауаҩра роура азҵаарагьы.
Ажәабжьқәа зегьы
0