Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Хра злоу ахҭысқәа: Чамагәуа адемографиеи анхарҭа ҭыԥла аҭаацәа реиқәыршәареи ирызкны

Хра злоу ахҭысқәа: Чамагәуа адемографиеи анхарҭа ҭыԥла аҭаацәа реиқәыршәареи ирызкны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Ӡбашьа замам иахьа уажәраанӡа анхарҭа ҭыԥла ауаа реиқәыршәара азҵаара, уи иадҳәалоу апрограмма "Анхарҭа" шыҟоугьы, насгьы избан анхарта ҭыԥ ылызхуа ауаа иаҳа аԥыжәара зрырҭо Аҟәа мамзар Гагра ақалақьқәа, ақыҭақәа мҽхакы ҭбаала рааныжьра мзызс иамоузеи? Аҳәынҭқарра ари апроблема ахаҵгылара абанӡанаҭо? Адемографиа азҵаара аӡбара нхарҭа ҭыԥла аиқәыршәара шаҟа иадҳәалоу? Абарҭқәа дрылацәажәеит арадио Sputnik аефир аҟны Аԥсны Жәлар Реизара ԥасатәи адепутат Леонид Чамагәуа.
Аицәажәара шәаҳар шәылшоит аудиофаил аҟны хыхь.
Ажәабжьқәа зегьы
0