Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Лукашенко: Минск еснагь Аԥсны аус ацура аинтерес аман

© Foto / Белта Аслан Бжания и Александр Лукашенко
Аслан Бжания и Александр Лукашенко - Sputnik Аҧсны, 1920, 21.02.2023
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсны ахада Аслан Бжьаниа Белоруссиаҟа днеит жәабран 20 рзы. Белоруссиа ахада Александр Лукашенкои иареи Минск реиԥылараан иалацәажәаарны иҟоуп ҩ-ганктәи аусеицура. Анаҩс иара ҩаԥхьа Москваҟа дхынҳәуеит.
АҞӘА, жәабран 21 – Sputnik. Белоруссиа ахада Александр Лукашенко Минск еснагь Аԥсны аус ацура аинтерес аман иҳәеит, Аԥсны анапхгареи иареи реиԥылара Қырҭтәыла агәынамӡара ахьанаҭо шизеилымкаауагьы азгәеиҭеит.
"Исзеилкаауам, избан Аԥсны анапхгареи сареи ҳаиԥылара Қырҭтәыла агәынамӡара зазцәырнаго. Ауааи ажәларқәеи рыбжьара аизыҟазаашьа ԥхақәа ҟалар алымшаӡои? Иҟалар амуеи аԥсуеи ақырҭуеи жәларқәа рыбжьара аизыҟазаашьақәа аҭынчреи аиҩызареи рахь икылыргар? Шәареи ҳареи Қарҭ аганахьала акциак амҩаԥгара ҳаламцәажәацт", - иҳәеит Белоруссиа ахада Минск Аслан Бжьаниа дидкыло ҳәа Лукашенко иажәақәа аанагоит амаҵзура Белта.
Белоруссиа ахада Александр Лукашенко иҳәеит 2022 шықәсазы иара Аԥсны иҟазаараангьы ари шазгәаҭаз Аԥсны аус ацура аинтерес шрымоу.
Ажәабжьқәа зегьы
0