Урыстәыла ақәшаҳаҭхеит арыц азы аилаӡара даҽа 60 мшы аҿҳәара анахара

© Sputnik / Максим Дурнев / Амедиаҵәахырҭахь аиасраСухогруз Razoni с украинским зерном в Стамбуле
Сухогруз Razoni с украинским зерном в Стамбуле - Sputnik Аҧсны, 1920, 19.03.2023
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аилаӡара Урыстәылантәи афатә-ажәтәи арҵәырақәеи ралгаразы амҩақәа раартра азԥхьагәазҭо аиқәшаҳаҭра иахәҭакуп.
АҞӘА, хәажәкыра 19 - Sputnik. Урыстәыла ақәшаҳаҭхеит арыц азы аилаӡара даҽа 60 мшы аҿҳәара анахара, абри азы иара адырра ҟанаҵеит ҿырҳәала еиԥш, ҷыдала ирҩыз ашәҟәқәагьы, абри атәы аанацҳауеит РИА Новости Адәныҟатәи аусқәа рминистрра ахаҭарнак ҷыда Мариа Захарова лажәақәа шьаҭас иганы.
"Ҳара иаабоит арыц азы аилаӡара аганқәа рҟынтәи аацҳамҭақәа иара 120 мшы ҳәа аҿҳәара ишацырҵо азы. Ҳара изныкымкәа адырра раҳҭахьан урыстәылатәи аган 60 мшы ҳәа шакәу аҿҳәара ишацнаҵо", - лҳәеит лара.
Лара инаҵшьны иазгәалҭеит аганқәа зегьы изныкымкәа адырра шрырҭахьаз, ҿырҳәалеиԥш, ҷыдала ирҩыз ашәҟәқәа рылагьы.
Урыстәыла, Украина, Ҭырқәтәыла, ЕАР Сҭампыл 2022 шықәса ԥхынгәы 22 рзы знапы зҵарҩыз ар аилаӡара иазԥхьагәанаҭоит украинатәи ақыҭанхамҩатә аалыҵ Киев анапаҵаҟа иҟоу амшынеиқәатәи абаӷәазақәа хԥа рҟынтәи, Одесса убрахь иналаҵаны, ралгара. Еиқәшаҳаҭрала аӷбақәа рныҟәара ҳәаақәырҵоит Сҭампыл иҟоу Еицырзеиԥшу аиҿкааратә центр.
Аиқәшаҳаҭра аҿҳәара нҵәон 2022 шықәса абҵара 18 рзы, аха уи аҿҳәара иаразнак иацлон 120 мшы ҳәа хәажәкыра 18 рҟынӡа, аганқәа рҟынтәи иарбанзаалак гәынамӡарак рымамзар. Урыстәыла Адәныҟатәи аусқәа рминистрраҿы аҳәамҭа ҟарҵеит "урҭ рҩызцәа гәынамӡарак шыҟамыз", убри аан иазгәарҭеит урыстәылатәи аган атехникатәган ала "амшынеиқәатә аԥшьгамҭа" аҿҳәара анахара шалшо, украинатәи арыц алгара аҿҳәареи амҽхаки ԥсахрак азымукәа.
Ажәабжьқәа зегьы
0