Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Раԥхьатәи аԥхарамш: Аԥсны ашәхымс иаахгылеит ааԥынра

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Иҟалап ахьшәашәареи аԥша ҵәҵәи зцыз аӡынра хьаҵзар. Аҳауа аԥхарра +21°C рҟынӡа ишьҭыҵит, аҳҭнықалақь ауааԥсыра амра ашәахәақәа гәхьаазгоз русқәа ааныжьны, ааԥынтәи амырхәага рыхьдыршарц адәахьы идәылҵит.
Аҳауагәаҭаҩцәа ишырҳәо ала, макьана изаацәоуп агәырӷьара. Краснодартәи атәылаҿацә аҟны иазгәаҭоуп ахьшәашәахара, уи моу иҟало аҵаақәагь Аԥсны иахькьысуеит.
Уаҵәы инаркны ақәоура иалагоит, анаҟә хылоит, уи моу ашьхарԥырахь ақәаба-сабаа леиуеит. Аха арҭқәа зегьы уаҵәа. Иахьа - ааԥынроуп.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Аӡынра ашьҭахь иааларҟьаны иахьа Аԥсны иԥхаррахеит.

Аӡынра ашьҭахь иааларҟьаны иахьа Аԥсны иԥхаррахеит.  - Sputnik Аҧсны
1/12

Аӡынра ашьҭахь иааларҟьаны иахьа Аԥсны иԥхаррахеит.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аҳҭнықалақь ауааԥсыра хәыҷи-дуи амра ашәахәақәа рҽарҭеит.

Аҳҭнықалақь ауааԥсыра хәыҷи-дуи амра ашәахәақәа рҽарҭеит. - Sputnik Аҧсны
2/12

Аҳҭнықалақь ауааԥсыра хәыҷи-дуи амра ашәахәақәа рҽарҭеит.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Иацтәи ақәоура ашьҭахьгьы адгьыл бахҵәаҵәараӡа иҟан.

Иацтәи ақәоура ашьҭахьгьы адгьыл бахҵәаҵәараӡа иҟан. - Sputnik Аҧсны
3/12

Иацтәи ақәоура ашьҭахьгьы адгьыл бахҵәаҵәараӡа иҟан.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Амш ахаара аиҩызцәа еиднакылеит.

Амш ахаара аиҩызцәа еиднакылеит. - Sputnik Аҧсны
4/12

Амш ахаара аиҩызцәа еиднакылеит.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аԥсны ауааԥсыра аԥхарра иашьцылоуп.

Аԥсны ауааԥсыра аԥхарра иашьцылоуп. - Sputnik Аҧсны
5/12

Аԥсны ауааԥсыра аԥхарра иашьцылоуп.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Иахьатәи аԥхарра аӡәгьы иеиҩижьыр иҭахымызт.

Иахьатәи аԥхарра аӡәгьы иеиҩижьыр иҭахымызт. - Sputnik Аҧсны
6/12

Иахьатәи аԥхарра аӡәгьы иеиҩижьыр иҭахымызт.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ажәлар рыҟны ирҳәоит аԥхаррақәа Амшаԥныҳәа ашьҭахь ауп ианааиуа ҳәа.

Ажәлар рыҟны ирҳәоит аԥхаррақәа Амшаԥныҳәа ашьҭахь ауп ианааиуа ҳәа.  - Sputnik Аҧсны
7/12

Ажәлар рыҟны ирҳәоит аԥхаррақәа Амшаԥныҳәа ашьҭахь ауп ианааиуа ҳәа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аха ааԥын шааиз убартә зегьы ирныруеит...

Аха ааԥын шааиз убартә зегьы ирныруеит... - Sputnik Аҧсны
8/12

Аха ааԥын шааиз убартә зегьы ирныруеит...

© Sputnik / Томас Тхайцук

...аԥсабарагьы.

...аԥсабарагьы. - Sputnik Аҧсны
9/12

...аԥсабарагьы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Уажәнатә ақалақь аҟны изызҳауа ашәҭқәа гәылԥтит.

Уажәнатә ақалақь аҟны изызҳауа ашәҭқәа гәылԥтит. - Sputnik Аҧсны
10/12

Уажәнатә ақалақь аҟны изызҳауа ашәҭқәа гәылԥтит.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Урҭ ирхылҵуа рыфҩы хааи рыԥшӡареи ақалақь иалоу ргәалаҟазаара шьҭнахуеит...

Урҭ ирхылҵуа рыфҩы хааи рыԥшӡареи ақалақь иалоу ргәалаҟазаара шьҭнахуеит... - Sputnik Аҧсны
11/12

Урҭ ирхылҵуа рыфҩы хааи рыԥшӡареи ақалақь иалоу ргәалаҟазаара шьҭнахуеит...

© Sputnik / Томас Тхайцук

... ахьышәахәа зхьыршоу аԥхынгьы лассы иааиуеит.

... ахьышәахәа зхьыршоу аԥхынгьы лассы иааиуеит. - Sputnik Аҧсны
12/12

... ахьышәахәа зхьыршоу аԥхынгьы лассы иааиуеит.

Ажәабжьқәа зегьы
0