Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Очамчыратәи ашкол-интернат башкириатәи ахәыҷқәа рыԥсы ахьыршьаша ҭыԥхоит

© Foto / Министерство образования и языковой политики РАШкола - интернат города Очамчыра
Школа - интернат города Очамчыра  - Sputnik Аҧсны, 1920, 02.04.2023
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Башкириатәи ахәыҷқәа иара убас Очамчыратәи абжьаратә школ №4 ахьгьы инаргар ауазар ҳәа иахәаԥшуан.
АҞӘА, мшаԥы 2 - Sputnik. Очамчыратәи ашкол-интернат башкириатәи ахәыҷқәа рыԥсы ахьыршьаша ҭыԥхоит ҳәа аанацҳауеит Аԥсны Аҵара аминистрра.
Уи аҭыԥ алхразы Аԥсны аҵара аминистр Инал Габлиеи башкириатәи иколлега Аибулат Хажини Очамчыратәи абжьаратә школ №4, иара убас Симон Басариа ихьӡ зху ашкол-интернат ирҭааит.
Аибулат Хажин ахә ҳаракны ишьеит ашкол-интернат, уи амшын иахьазааигәоу игәаԥхеит, иагьазгәеиҭеит аԥхынра алагамҭазы ирацәамкәа аԥара ақәхарџьзар, ара 800-ҩык ахәыҷқәа рыдкылара алшоит ҳәа.
Башкортосҭан ахада Ради Хабиров зхадараҿы дыҟоу аделегациа Аԥсныҟа иааит аԥшьаша, хәажәкыра 30 рзы. Аганқәа алацәажәеит еиуеиԥшым ахырхарҭақәа рҟны аусеицура азҵаарақәа, иаҳҳәозар, атуризм, аекономика, аҵарадырра аусхкқәа рҟны.
Ажәабжьқәа зегьы
0