Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Занҭариаԥҳа еиҭалҳәеит Очамчыра Амшаԥныҳәатәи аџьармыкьа шеиҿкаау атәы

Занҭариаԥҳа еиҭалҳәеит Очамчыра Амшаԥныҳәатәи аџьармыкьа шеиҿкаау атәы
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Амшаԥныҳәатәи аџьармыкьа аартхоит иахьа инаркны Очамчыра. Хымш ирылагӡаны аныҳәатә еишәа арԥшӡара иазку аҟазацәеи ачысҟаҵаҩцәеи раалыҵқәа аархәар рылшоит аҭааҩцәа. Амшаԥныҳәатәи аџьармыкьа аиҿкааҩ Очамчыратәи ақәыпшцәа рыҩны аиҳабы Селма Занҭариаԥҳа арадио Sputnik аефир аҟны еиҭалҳәеит аџьармыкьа шеиҿкаау, аҽалархәразы ақәҿызҭыз ахәаахәҭцәа аҟазацәа ртәы.
Амшаԥныҳәатәи аџьармыкьа мҩаԥыргоит Очамчыра Ақыԥшцәа рыҩны ауада ду аҟны. Аџьармыкьақәа шықәсык ахь ҩынтә имҩаԥыргоит: Ашықәс ҿыци Амшаԥи раан, сынтәа хышықәса ҵуеит еиҿыркаауеижьтеи, лҳәеит Занҭариаԥҳа.
"Сынтәа ҳџьармыкьа иалахәуп Гагра, Гал, Тҟәарчал, Очамчыра араион ақыҭақәа: Тамшь, Аҭара, Џьгьарда, Баслахә рхаҭарнакцәа. Дара ицәырыргоит анаплыхқәа, насгьы аныҳәазы аишәа злаурхиаша афатә. Иааргоит акәтаӷь, акәты, ашәаӡа, насгьы ашҭа, абаҳча злаурԥшӡаша ашәҭааӡаҩ дыҟоуп Очамчыра, ашәырҵлақәа реиҭаҳатә зааӡо дыҟоуп Гал, абарҭ ааҳаԥхьеит. Сгәы иаанагоит аџьармыкьа зхы алазырхәуа ауаа рацәахоит ҳәа", - лҳәеит Занҭариаԥҳа.
Аицәажәара инеиҵыхны ишәаҳар шәылшоит аудиофаил аҟны хыхь.
Ажәабжьқәа зегьы
0