Мшаԥы ауха: Аҟәатәи ауахәамаҿы анцәаимҵаныҳәара

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Иԥшьоу Анцәа Иан Лгәырӷьаҿҳәаша иазку Аҟәатәи акафедралтә уахәамаҿы имҩаԥысит Мшаԥы иазку анцәаимҵаныҳәара мшаԥы 16 ауха.
Есышықәса Аҟәатәи акафедралтә уахәамаҿы имҩаԥысуеит Мшаԥы аухазтәи анцәаимҵаныҳәара.
Уи иалагоит аҵхеиҩшара (полунощница - аред.) ала.
Анцәа дхазҵо ауаа Аџьартә ныҟәара мҩаԥыргоит, аӡәырҩы ауахәамаҿы шаанӡа иаангылоит ашьыжьтәи анцәаимҵаныҳәареи анцәаизышәаҳәареи рзы.
Ауахәамахь аиашахаҵаҩцәа ҭаацәала инеиуеит, инаргоит мшаԥазтәи ачарӡқәеи акәтаӷьқәеи рыԥшьарц. Ари ауха Иерусалимынтәи Аҟәатәи ауахәамахь иааргеит Амцаԥшьа аҟәырҷаха.
© Sputnik / Марианна Кубрава

Мшаԥы иазку анцәаимҵаныҳәара мҩаԥысит Иԥшьоу Анцәа Иан Лгәырӷьаҿҳәаша иазку Аҟәатәи акафедралтә уахәамаҿы мшаԥы 16 ауха.

Мшаԥы иазку анцәаимҵаныҳәара мҩаԥысит Иԥшьоу Анцәа Иан Лгәырӷьаҿҳәаша иазку Аҟәатәи акафедралтә уахәамаҿы мшаԥы 16 ауха. - Sputnik Аҧсны
1/16

Мшаԥы иазку анцәаимҵаныҳәара мҩаԥысит Иԥшьоу Анцәа Иан Лгәырӷьаҿҳәаша иазку Аҟәатәи акафедралтә уахәамаҿы мшаԥы 16 ауха.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Ишаԥу еиԥш, аҳҭнықалақь ауааԥсыра ауахәамахь инеит Анцәа иашьапкырц.

Ишаԥу еиԥш, аҳҭнықалақь ауааԥсыра ауахәамахь инеит Анцәа иашьапкырц.  - Sputnik Аҧсны
2/16

Ишаԥу еиԥш, аҳҭнықалақь ауааԥсыра ауахәамахь инеит Анцәа иашьапкырц.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Анцәаимҵаныҳәара иалагеит аҵхеиҩшара ала.

Анцәаимҵаныҳәара иалагеит аҵхеиҩшара ала. - Sputnik Аҧсны
3/16

Анцәаимҵаныҳәара иалагеит аҵхеиҩшара ала.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Сынтәа ара еизеит жәаҩыла ауааԥсыра.

Сынтәа ара еизеит жәаҩыла ауааԥсыра. - Sputnik Аҧсны
4/16

Сынтәа ара еизеит жәаҩыла ауааԥсыра.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Мшаԥы ауха аиашахаҵаратә қьырсианцәа рзы реиҳа ихадоу ныҳәоуп.

Мшаԥы ауха аиашахаҵаратә қьырсианцәа рзы реиҳа ихадоу ныҳәоуп. - Sputnik Аҧсны
5/16

Мшаԥы ауха аиашахаҵаратә қьырсианцәа рзы реиҳа ихадоу ныҳәоуп.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Ари ауха анцәа дхазҵо аҵхеиҩшаразтәи аныҳәара иазыӡырыҩуеит, аџьартә ныҟәара мҩаԥыргоит.

Ари ауха анцәа дхазҵо аҵхеиҩшаразтәи аныҳәара иазыӡырыҩуеит, аџьартә ныҟәара мҩаԥыргоит.  - Sputnik Аҧсны
6/16

Ари ауха анцәа дхазҵо аҵхеиҩшаразтәи аныҳәара иазыӡырыҩуеит, аџьартә ныҟәара мҩаԥыргоит.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Ашамҭазы имҩаԥысуеит Мшаԥтәи ашьыжьтәи амаҵзура, уи хыркәшахоит анцәаизышәаҳәара ала.

Ашамҭазы имҩаԥысуеит Мшаԥтәи ашьыжьтәи амаҵзура, уи хыркәшахоит  анцәаизышәаҳәара ала. - Sputnik Аҧсны
7/16

Ашамҭазы имҩаԥысуеит Мшаԥтәи ашьыжьтәи амаҵзура, уи хыркәшахоит анцәаизышәаҳәара ала.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Анцәахаҵаҩцәа аџьартә ныҟәара мҩаԥыргоит.

Анцәахаҵаҩцәа аџьартә ныҟәара мҩаԥыргоит. - Sputnik Аҧсны
8/16

Анцәахаҵаҩцәа аџьартә ныҟәара мҩаԥыргоит.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Ари иԥшьоу аныҳәа лаша аҳаҭыр азы ара еизоит ауахәама лассы-лассы иаҭаауа ауаа.

Ари иԥшьоу аныҳәа лаша аҳаҭыр азы ара еизоит ауахәама лассы-лассы иаҭаауа ауаа. - Sputnik Аҧсны
9/16

Ари иԥшьоу аныҳәа лаша аҳаҭыр азы ара еизоит ауахәама лассы-лассы иаҭаауа ауаа.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Еиҳараҩык ԥшьсааҭк рҟынӡа имҩаԥысуа анцәаимҵаныҳәара ахы инаркны аҵыхәанӡа иаангылоит.

Еиҳараҩык ԥшьсааҭк рҟынӡа имҩаԥысуа анцәаимҵаныҳәара ахы инаркны аҵыхәанӡа иаангылоит.  - Sputnik Аҧсны
10/16

Еиҳараҩык ԥшьсааҭк рҟынӡа имҩаԥысуа анцәаимҵаныҳәара ахы инаркны аҵыхәанӡа иаангылоит.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Уи усҟак ишымариамгьы, арахь ҭаацәала ауаа аауеит, рхәычқәагьы ааргоит.

Уи усҟак ишымариамгьы, арахь ҭаацәала ауаа аауеит, рхәычқәагьы ааргоит. - Sputnik Аҧсны
11/16

Уи усҟак ишымариамгьы, арахь ҭаацәала ауаа аауеит, рхәычқәагьы ааргоит.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Ирыԥшьарц иааргоит мшаԥазтәи ачарӡқәеи, аҩеиӡмахәқәеи, ишәу акәтаӷьқәеи.

Ирыԥшьарц иааргоит мшаԥазтәи ачарӡқәеи, аҩеиӡмахәқәеи, ишәу акәтаӷьқәеи. - Sputnik Аҧсны
12/16

Ирыԥшьарц иааргоит мшаԥазтәи ачарӡқәеи, аҩеиӡмахәқәеи, ишәу акәтаӷьқәеи.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Иҟоуп аҵхеиҩшаразтәи аныҳәара иалагаанӡагьы иааиуа.

Иҟоуп аҵхеиҩшаразтәи аныҳәара иалагаанӡагьы иааиуа. - Sputnik Аҧсны
13/16

Иҟоуп аҵхеиҩшаразтәи аныҳәара иалагаанӡагьы иааиуа.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Зегьы иреиҵбацәоу ргәы хыҭхыҭуа иԥшуп аныҳәа шԥамҩаԥысришь ҳәа.

Зегьы иреиҵбацәоу ргәы хыҭхыҭуа иԥшуп аныҳәа шԥамҩаԥысришь ҳәа. - Sputnik Аҧсны
14/16

Зегьы иреиҵбацәоу ргәы хыҭхыҭуа иԥшуп аныҳәа шԥамҩаԥысришь ҳәа.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Мшаԥы иазку анцәаимҵаныҳәара мҩаԥысуеит Аԥсны аус зуа ауахәамақәа зегь рҿы.

Мшаԥы иазку анцәаимҵаныҳәара мҩаԥысуеит Аԥсны аус зуа ауахәамақәа зегь рҿы. - Sputnik Аҧсны
15/16

Мшаԥы иазку анцәаимҵаныҳәара мҩаԥысуеит Аԥсны аус зуа ауахәамақәа зегь рҿы.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Ари аҽны Иерусалим Анцәи иныхабаа аҿы Амцаԥшьа лбаауеит. Ишаԥу еиԥш, уи аҟәырҷаха Аҟәатәи ауахәамахь иааргеит.

Ари аҽны Иерусалим Анцәи иныхабаа аҿы Амцаԥшьа лбаауеит. Ишаԥу еиԥш, уи аҟәырҷаха Аҟәатәи ауахәамахь иааргеит.  - Sputnik Аҧсны
16/16

Ари аҽны Иерусалим Анцәи иныхабаа аҿы Амцаԥшьа лбаауеит. Ишаԥу еиԥш, уи аҟәырҷаха Аҟәатәи ауахәамахь иааргеит.

Ажәабжьқәа зегьы
0