Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: Џьапуа аԥсуа милаҭтә ԥара аԥсар аҭыжьра иазкны

Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: Џьапуа аԥсуа милаҭтә ԥара – аԥсар аҭыжьра иазкны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Жәохә шықәса раԥхьа мшаԥымза 22 рзы закәанла ишьақәырӷәӷәан ҳаамҭазтәи аԥсуа ҳәынҭқарра аҭоурых аҟны ираԥхьатәиу амилаҭтә ԥара – аԥсар. Иахьазы иара ахәаахәҭраҿы рхы иадмырхәозаргьы, иҷыдоу ахықәкы, ахатә ҵакы амоуп.
Аԥсар аԥсҭазаара аларҵәара ахыҵхырҭаҿы игылаз асахьаҭыхыҩ Баҭал Џьапуа арадио Sputnik аефир аҟны игәалаиршәеит уи аҭыжьра аус шеиҿкаахаз, иацыз ауадаҩрақәа ртәы.
Аицәажәара шәаҳәар шәылшоит аудиофаил аҟны хыхь.
Ажәабжьқәа зегьы
0