Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Кара-Осман-оӷлы еиҭеиҳәеит ақыҭаҿар ирзырхоу аицлабра "Ҳалшара" ахықәкы атәы

Кара - Осман-оӷлы еиҭеиҳәеит ақыҭаҿар ирзырхоу аицлабра "Ҳалшара" ахықәкы атәы
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аҿари аспорти русқәа рзы аҳәынҭқарратә еилакы ақыҭаҿар ирыланаҳәеит ареспубликатә еицлабра "Ҳалшара". Ари апроект ахықәкы, анагӡара шазгәаҭоу, аҿар шалԥшаахо, иарбан хырхарҭақәоу изызхьаԥшхо, иарбан ҭагылазаашьақәоу ақыҭаҿар ирзаԥҵатәу асоциал-культуратә ԥсҭазараа радыԥхьаларазы арадио Sputnik аефир аҟны еиҭеиҳәеит Аҿари аспорти русқәа рзы аҳәынҭқарратә еилакы аҿар рыҟәша аиҳабы Идрис Кара-Осман-оӷлы.
Аицлабра "Ҳалшара" иалахәхар рылшоит 18 инаркны 30 шықәса зхыҵуа, ақыҭаҟны инхо. Азыҳәақәа рыдыркылоит рашәарамза 8-нӡа. Апроект азы иззыҳәо аԥара 200 нызқь мааҭ иреиҳамхароуп.
"Ақыҭақәа рҿы абаҩхатәра злоу аҿар ҳамоуп. Абри аԥсуа цәаҩа змоу амаҭәахәқәа ҟазҵо, иаҳҳәап, ижьиуа, аԥсуа музыкатә рҳәагақәа, акалаҭқәа ҟазҵо аҿар ҳамоуп, аха ацыраара рҭахуп рус ишақәнагоу ишьақыргыланы аԥара дырҳарц. Ҳапроект убри аҟнытәи "Ҳалшара" ахьӡаҳҵеит, абарҭ рылшарақәа иаҳа еизҳарц, ҳрыцхраарц. Насгьы абри иҟарҵо еиуеиԥшым амаҭәахәқәа, акультура иадҳәалоу, аԥсуа инхара иадҳәалоу ҳтуристцәа идҳарбарц, аиармарка "Аԥсны иҟаҵоу" ҳәа ахьыӡҵаны имҩаԥаагар ҳҭахуп", - иҳәеит Кара-Осман-оӷлы.
Иара иазгәеиҭеит апроектқәа рыдызгалар зҭаху ақыҭақәа рҟынтәи аҿарацәа ишрыцхраауа Аҿари аспорти русқәа рзы аҳәынҭқарратә еилакы аусзуҩцәа.
Аицәажәара инеиҵыхны ишәаҳар шәылшоит аудиофаил аҟны хыхь.
Ажәабжьқәа зегьы
0