Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Аҟәа агәамсамеизгарҭаҿы амца дырцәеит

© Sputnik / Томас Тхайцук Машина МЧС Абхазии
Машина МЧС Абхазии  - Sputnik Аҧсны, 1920, 10.06.2023
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аҟәа Аҳабла ҿыц аҿы иҟоу аамҭалатәи агәамсамеизгарҭа ахәаша рашәара 9 ахәылбыҽха амца акит.
АҞӘА, рашәара 10 - Sputnik. Аҟәа аамҭалатәи агәамсамеизгарҭаҿы амца дырцәеит. Абри атәы Sputnik акорреспондент иеиҳәеит Аҟәа ақалақь ахадара Анхара-коммуналтә нхамҩа адепартамент аиҳабы ихаҭыԥуаҩ Руслана Аҩӡба.
АҶА аусзуҩцәа ақалақь ахадара амаҵзурақәа рыцырхырааны ашамҭаз, асааҭ 3 рзеиԥш амца ахы ахьыҵнахуаз аҭыԥқәа дырцәеит.
Аҳҭнықалақь ахадара Анхара-коммуналтә нхамҩаҿы ргәы иҭоуп ари агәамсамеизгарҭа зегьы дрыцқьарц. Гал араион ахь ирго аҟәатәи агәамсам ара уаҳа еизыргалаӡом.
“Гәылрыԥшь агәамсамеизакырҭа аргылара иалгарц ак рыгым. Мызкы иалагӡаны иаадыртраны иҟоуп", - иҳәеит Аҩӡба.
Аҟәа Аҳабла ҿыц аҿы иҟоу аамҭалатәи агәамсамеизгарҭа ахәаша рашәара 9 ахәылбыҽха амца акит. Хыџьара амца ахы ыҵнахуан. Ибылуан 500 метра ԥшьыркца рҟынӡа аҵакыра.
Аҭыԥ аҿы аус руан Аҟәа ақалақь амцарцәара-еиқәырхаратә гәыԥқәа хԥа.
Ажәабжьқәа зегьы
0