Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Раԥхьатәи аҽаҩра: Гәымсҭа амаахыри амшәмаахыри шҭаргало

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аҟәа араион Гәымсҭа ақыҭан инхо ҩ-ҭаацәарак фышықәса раԥхьа амаахыри амшәмаахыри аадрыхырц рыӡбеит.
Аргәыц аарыхырҭа аҳҭнықалақь иацәыхарамкәан иҟоуп. Араҟа ақыҭаԥсҭазаара еилашуеит - ҩ-ҭаацәарак хҭацәыхак рымаӡамкәан рхатә наплакы апҵаны иазааԥсоит.
Раԥхьа рбизнес амшәмаахыр (малина - аред.) ала иалагеит, анаҩс амаахыргьы ашьапы ркит. Ари ақыҭанхамҩатә культура ааӡара нап адаркит арҭ аргәыцқәа ҳреспубликаҿы алаҵәара бзиа ахьрымоуи, насгьы Аԥсны аҳауа ибзианы иахьанаалои рзы.
Саҳәшьа лҭаацәеи сҭаацәеи фышықәса раԥхьа аргәыц аарыхыра ҳалагеит. Иахьа амаахыри амшәмаахыри ааҳрыхуеит. Ҽнак ҳгәыла ҳиҳәеит ара изызҳауа амшәмаахыр 60 шьапы ҳаиҭарц. Убри инаркны хәҷы-хәыҷла еизҳарҳауа иахьа зқь-шьапы ҳамоуп ҳәа еиҭеиҳәеит аҭаацәаратә бизнес ахаҭарнакцәа руаӡәк Амаиак Ипекчиан.
© Sputnik / Марианна Кубрава

Аҟәа араион Гәымсҭа ақыҭан амаахыри амшәмаахыри аҟәшәара иалагеит.

Аҟәа араион Гәымсҭа ақыҭан амаахыри амшәмаахыри аҟәшәара иалагеит. - Sputnik Аҧсны
1/14

Аҟәа араион Гәымсҭа ақыҭан амаахыри амшәмаахыри аҟәшәара иалагеит.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Аргәыц аарыхырҭаҿ аус руеит аџьаус иацәымаашьо ҩ-ҭаацәарак.

Аргәыц аарыхырҭаҿ аус руеит аџьаус иацәымаашьо ҩ-ҭаацәарак. - Sputnik Аҧсны
2/14

Аргәыц аарыхырҭаҿ аус руеит аџьаус иацәымаашьо ҩ-ҭаацәарак.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Еиҭаҳау аргәыцқәа амра ашәахәақәа рацәыхьчараз ахарԥкылхха рхаршәуп.

Еиҭаҳау аргәыцқәа амра ашәахәақәа рацәыхьчараз ахарԥкылхха рхаршәуп. - Sputnik Аҧсны
3/14

Еиҭаҳау аргәыцқәа амра ашәахәақәа рацәыхьчараз ахарԥкылхха рхаршәуп.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Арҭ ачықьқәа ашықәс аҩнуҵаҟа изныкымқәан аҽаҩра урҭоит.

Арҭ ачықьқәа ашықәс аҩнуҵаҟа изныкымқәан аҽаҩра урҭоит. - Sputnik Аҧсны
4/14

Арҭ ачықьқәа ашықәс аҩнуҵаҟа изныкымқәан аҽаҩра урҭоит.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Ахәыҷы иниаркны аду иҟынӡа аҭаацәа зегьы, амаахыр жьыргәыцқәа рыԥсы аҿҳәароуп.

Ахәыҷы иниаркны аду иҟынӡа аҭаацәа зегьы, амаахыр жьыргәыцқәа рыԥсы аҿҳәароуп. - Sputnik Аҧсны
5/14

Ахәыҷы иниаркны аду иҟынӡа аҭаацәа зегьы, амаахыр жьыргәыцқәа рыԥсы аҿҳәароуп.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Ақыҭанхацәа аргәыц аарыхра иалагеит фышықәса раԥхьа.

Ақыҭанхацәа аргәыц аарыхра иалагеит фышықәса раԥхьа. - Sputnik Аҧсны
6/14

Ақыҭанхацәа аргәыц аарыхра иалагеит фышықәса раԥхьа.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Аӡәы 40 кьыла рҟынӡа амаахыри амшәмаахыри аҟәшәара илшоит.

Аӡәы 40 кьыла рҟынӡа амаахыри амшәмаахыри аҟәшәара илшоит.  - Sputnik Аҧсны
7/14

Аӡәы 40 кьыла рҟынӡа амаахыри амшәмаахыри аҟәшәара илшоит.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Аргәыцқәа уеиҷаҳаны иуыҟәшәароуп.

Аргәыцқәа уеиҷаҳаны иуыҟәшәароуп.  - Sputnik Аҧсны
8/14

Аргәыцқәа уеиҷаҳаны иуыҟәшәароуп.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Ирҟәшәаз аргәыцқәа иҷыдоу аиашьыкқәа ирҭарԥсоит.

Ирҟәшәаз аргәыцқәа иҷыдоу аиашьыкқәа ирҭарԥсоит.  - Sputnik Аҧсны
9/14

Ирҟәшәаз аргәыцқәа иҷыдоу аиашьыкқәа ирҭарԥсоит.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Ацхырааҩцәа хәыҷқәагьы ирылшо ала ихандеиуеит.

Ацхырааҩцәа хәыҷқәагьы ирылшо ала ихандеиуеит.  - Sputnik Аҧсны
10/14

Ацхырааҩцәа хәыҷқәагьы ирылшо ала ихандеиуеит.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Амшәмаахыр иаҳа ирацәоуп амаахыр аасҭа, избанзар иара зҭаху иаҳа ирацәаҩуп.

Амшәмаахыр иаҳа ирацәоуп амаахыр аасҭа, избанзар иара зҭаху иаҳа ирацәаҩуп. - Sputnik Аҧсны
11/14

Амшәмаахыр иаҳа ирацәоуп амаахыр аасҭа, избанзар иара зҭаху иаҳа ирацәаҩуп.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Аргәыц ахьеиҭаҳау адгьыл лассы-ласс ирыцқьалатәуп аҳаскьын иамкырц азы.

Аргәыц ахьеиҭаҳау адгьыл лассы-ласс ирыцқьалатәуп аҳаскьын иамкырц азы. - Sputnik Аҧсны
12/14

Аргәыц ахьеиҭаҳау адгьыл лассы-ласс ирыцқьалатәуп аҳаскьын иамкырц азы.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Аарыхыҩцәа иазгәарҭоит, рмаахыри рымшәмаахыри знык иаазхәаз анаҩс дара рыҟны мацара ишаархәало.

Аарыхыҩцәа иазгәарҭоит, рмаахыри рымшәмаахыри знык иаазхәаз анаҩс дара рыҟны мацара ишаархәало. - Sputnik Аҧсны
13/14

Аарыхыҩцәа иазгәарҭоит, рмаахыри рымшәмаахыри знык иаазхәаз анаҩс дара рыҟны мацара ишаархәало.

© Sputnik / Акоп Кущян

Арҭ анхацәа рус аизырҳара ргәы иҭоуп, аԥхьаҟа иазхәыцуеит ашьхарыжьи ацеи раарыхра.

Арҭ анхацәа рус аизырҳара ргәы иҭоуп, аԥхьаҟа иазхәыцуеит ашьхарыжьи ацеи раарыхра. - Sputnik Аҧсны
14/14

Арҭ анхацәа рус аизырҳара ргәы иҭоуп, аԥхьаҟа иазхәыцуеит ашьхарыжьи ацеи раарыхра.

Ажәабжьқәа зегьы
0