Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

"Ашәыгақәа ирӡааҳалаз": Мариа Ԥлиаԥҳа лцәыргақәҵа аатит Аԥсны

© Sputnik / Марианна Кубрава Мария Пилия
Мария Пилия   - Sputnik Аҧсны, 1920, 22.06.2023
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Мариа Ԥлиаԥҳа - аҿыханҵаҩ, Москва Асахаҭыхыҩцәа реидгылеи Аԥсны Асахьаҭыхыҩцәа реидгылеи рлахәыла.
АҞӘА, рашәара 22 - Sputnik, Асмаҭ Ҵәыџьԥҳа. Асахьаҭыхыҩ Мариа Ԥлиаԥҳа ҳаамҭазтәи аҟазара иаҵанакуа лцәыргақәҵа "Ашәыгақәа ирӡааҳалаз" ("Упала в краску" - урысшә.) аатит Аҟәа Ацәыргақәҵатә зал хадаҿы аԥшьаша, рашәара 22 рзы.
Ацәыргақәҵаҿы ахәаԥшцәа ирыдгалоуп шәыга рацәала иҩычоу 50 усумҭа.
Мариа еиҭалҳәеит ацәыргақәҵа ахьӡ машәыршәа ишыҟамлаз. Ҽнак усмҩаԥгатәык ахь данцоз, ԥшшәы рацәала еилаԥсаз шәҵатәык алылхит. Дызбаз шьоукы "ашәыга бӡааҳалама" ҳәа илазҵаазаап. Лара уи лхаҿы иаанхан, лцәыргақәҵагьы ус иахьӡылҵап ҳәа илыӡбеит.
Мариа лусумҭақәа аҵыхәтәаны ицәыргақәҵан 2015 шықәса рзы. Асахьаҭыхра анаҩс, лара аҵарааӡара лнапы алакуп, ахатәы школ "Алашара" деиҳабуп.
"Сара акыр аамҭа ашкол иазыскуеит, убри аан схазы, сҟазаразы аамҭа маҷны исзынхоит, сбаҩхатәра схәаҽуазшәа сгәы иабон. Аха ацәыргақәҵа арыцхә аназалырх, сҽазкны сҽазыҟасҵеит", - лҳәеит Ԥлиаԥҳа.
© Sputnik / Марианна Кубрава

Асахьаҭыхыҩ Мариа Ԥлиаԥҳа ҳаамҭазтәи аҟазара иаҵанакуа лцәыргақәҵа "Ашәыгақәа ирӡааҳалаз"

Асахьаҭыхыҩ Мариа Ԥлиаԥҳа ҳаамҭазтәи аҟазара иаҵанакуа лцәыргақәҵа "Ашәыгақәа ирӡааҳалаз" - Sputnik Аҧсны
1/10

Асахьаҭыхыҩ Мариа Ԥлиаԥҳа ҳаамҭазтәи аҟазара иаҵанакуа лцәыргақәҵа "Ашәыгақәа ирӡааҳалаз"

© Sputnik / Марианна Кубрава

Асахьаҭыхыҩ Мариа Ԥлиаԥҳа ҳаамҭазтәи аҟазара иаҵанакуа лцәыргақәҵа "Ашәыгақәа ирӡааҳалаз"

Асахьаҭыхыҩ Мариа Ԥлиаԥҳа ҳаамҭазтәи аҟазара иаҵанакуа лцәыргақәҵа "Ашәыгақәа ирӡааҳалаз" - Sputnik Аҧсны
2/10

Асахьаҭыхыҩ Мариа Ԥлиаԥҳа ҳаамҭазтәи аҟазара иаҵанакуа лцәыргақәҵа "Ашәыгақәа ирӡааҳалаз"

© Sputnik / Марианна Кубрава

Асахьаҭыхыҩ Мариа Ԥлиаԥҳа ҳаамҭазтәи аҟазара иаҵанакуа лцәыргақәҵа "Ашәыгақәа ирӡааҳалаз"

Асахьаҭыхыҩ Мариа Ԥлиаԥҳа ҳаамҭазтәи аҟазара иаҵанакуа лцәыргақәҵа "Ашәыгақәа ирӡааҳалаз" - Sputnik Аҧсны
3/10

Асахьаҭыхыҩ Мариа Ԥлиаԥҳа ҳаамҭазтәи аҟазара иаҵанакуа лцәыргақәҵа "Ашәыгақәа ирӡааҳалаз"

© Sputnik / Марианна Кубрава

Асахьаҭыхыҩ Мариа Ԥлиаԥҳа ҳаамҭазтәи аҟазара иаҵанакуа лцәыргақәҵа "Ашәыгақәа ирӡааҳалаз"

Асахьаҭыхыҩ Мариа Ԥлиаԥҳа ҳаамҭазтәи аҟазара иаҵанакуа лцәыргақәҵа "Ашәыгақәа ирӡааҳалаз" - Sputnik Аҧсны
4/10

Асахьаҭыхыҩ Мариа Ԥлиаԥҳа ҳаамҭазтәи аҟазара иаҵанакуа лцәыргақәҵа "Ашәыгақәа ирӡааҳалаз"

© Sputnik / Марианна Кубрава

Асахьаҭыхыҩ Мариа Ԥлиаԥҳа ҳаамҭазтәи аҟазара иаҵанакуа лцәыргақәҵа "Ашәыгақәа ирӡааҳалаз"

Асахьаҭыхыҩ Мариа Ԥлиаԥҳа ҳаамҭазтәи аҟазара иаҵанакуа лцәыргақәҵа "Ашәыгақәа ирӡааҳалаз" - Sputnik Аҧсны
5/10

Асахьаҭыхыҩ Мариа Ԥлиаԥҳа ҳаамҭазтәи аҟазара иаҵанакуа лцәыргақәҵа "Ашәыгақәа ирӡааҳалаз"

© Sputnik / Марианна Кубрава

Асахьаҭыхыҩ Мариа Ԥлиаԥҳа ҳаамҭазтәи аҟазара иаҵанакуа лцәыргақәҵа "Ашәыгақәа ирӡааҳалаз"

Асахьаҭыхыҩ Мариа Ԥлиаԥҳа ҳаамҭазтәи аҟазара иаҵанакуа лцәыргақәҵа "Ашәыгақәа ирӡааҳалаз" - Sputnik Аҧсны
6/10

Асахьаҭыхыҩ Мариа Ԥлиаԥҳа ҳаамҭазтәи аҟазара иаҵанакуа лцәыргақәҵа "Ашәыгақәа ирӡааҳалаз"

© Sputnik / Марианна Кубрава

Асахьаҭыхыҩ Мариа Ԥлиаԥҳа ҳаамҭазтәи аҟазара иаҵанакуа лцәыргақәҵа "Ашәыгақәа ирӡааҳалаз"

Асахьаҭыхыҩ Мариа Ԥлиаԥҳа ҳаамҭазтәи аҟазара иаҵанакуа лцәыргақәҵа "Ашәыгақәа ирӡааҳалаз" - Sputnik Аҧсны
7/10

Асахьаҭыхыҩ Мариа Ԥлиаԥҳа ҳаамҭазтәи аҟазара иаҵанакуа лцәыргақәҵа "Ашәыгақәа ирӡааҳалаз"

© Sputnik / Марианна Кубрава

Асахьаҭыхыҩ Мариа Ԥлиаԥҳа ҳаамҭазтәи аҟазара иаҵанакуа лцәыргақәҵа "Ашәыгақәа ирӡааҳалаз"

Асахьаҭыхыҩ Мариа Ԥлиаԥҳа ҳаамҭазтәи аҟазара иаҵанакуа лцәыргақәҵа "Ашәыгақәа ирӡааҳалаз" - Sputnik Аҧсны
8/10

Асахьаҭыхыҩ Мариа Ԥлиаԥҳа ҳаамҭазтәи аҟазара иаҵанакуа лцәыргақәҵа "Ашәыгақәа ирӡааҳалаз"

© Sputnik / Марианна Кубрава

Асахьаҭыхыҩ Мариа Ԥлиаԥҳа ҳаамҭазтәи аҟазара иаҵанакуа лцәыргақәҵа "Ашәыгақәа ирӡааҳалаз"

Асахьаҭыхыҩ Мариа Ԥлиаԥҳа ҳаамҭазтәи аҟазара иаҵанакуа лцәыргақәҵа "Ашәыгақәа ирӡааҳалаз" - Sputnik Аҧсны
9/10

Асахьаҭыхыҩ Мариа Ԥлиаԥҳа ҳаамҭазтәи аҟазара иаҵанакуа лцәыргақәҵа "Ашәыгақәа ирӡааҳалаз"

© Sputnik / Марианна Кубрава

Асахьаҭыхыҩ Мариа Ԥлиаԥҳа ҳаамҭазтәи аҟазара иаҵанакуа лцәыргақәҵа "Ашәыгақәа ирӡааҳалаз"

Асахьаҭыхыҩ Мариа Ԥлиаԥҳа ҳаамҭазтәи аҟазара иаҵанакуа лцәыргақәҵа "Ашәыгақәа ирӡааҳалаз" - Sputnik Аҧсны
10/10

Асахьаҭыхыҩ Мариа Ԥлиаԥҳа ҳаамҭазтәи аҟазара иаҵанакуа лцәыргақәҵа "Ашәыгақәа ирӡааҳалаз"

1/10

Асахьаҭыхыҩ Мариа Ԥлиаԥҳа ҳаамҭазтәи аҟазара иаҵанакуа лцәыргақәҵа "Ашәыгақәа ирӡааҳалаз"

2/10

Асахьаҭыхыҩ Мариа Ԥлиаԥҳа ҳаамҭазтәи аҟазара иаҵанакуа лцәыргақәҵа "Ашәыгақәа ирӡааҳалаз"

3/10

Асахьаҭыхыҩ Мариа Ԥлиаԥҳа ҳаамҭазтәи аҟазара иаҵанакуа лцәыргақәҵа "Ашәыгақәа ирӡааҳалаз"

4/10

Асахьаҭыхыҩ Мариа Ԥлиаԥҳа ҳаамҭазтәи аҟазара иаҵанакуа лцәыргақәҵа "Ашәыгақәа ирӡааҳалаз"

5/10

Асахьаҭыхыҩ Мариа Ԥлиаԥҳа ҳаамҭазтәи аҟазара иаҵанакуа лцәыргақәҵа "Ашәыгақәа ирӡааҳалаз"

6/10

Асахьаҭыхыҩ Мариа Ԥлиаԥҳа ҳаамҭазтәи аҟазара иаҵанакуа лцәыргақәҵа "Ашәыгақәа ирӡааҳалаз"

7/10

Асахьаҭыхыҩ Мариа Ԥлиаԥҳа ҳаамҭазтәи аҟазара иаҵанакуа лцәыргақәҵа "Ашәыгақәа ирӡааҳалаз"

8/10

Асахьаҭыхыҩ Мариа Ԥлиаԥҳа ҳаамҭазтәи аҟазара иаҵанакуа лцәыргақәҵа "Ашәыгақәа ирӡааҳалаз"

9/10

Асахьаҭыхыҩ Мариа Ԥлиаԥҳа ҳаамҭазтәи аҟазара иаҵанакуа лцәыргақәҵа "Ашәыгақәа ирӡааҳалаз"

10/10

Асахьаҭыхыҩ Мариа Ԥлиаԥҳа ҳаамҭазтәи аҟазара иаҵанакуа лцәыргақәҵа "Ашәыгақәа ирӡааҳалаз"

Ацәыргақәҵатә зал хада аиҳабы Ельвира Арсалиа еизаз иргәалалыршәеит Мариа Ԥлиаԥҳа раԥхьатәи лыпрофессионалтә цәыргақәҵа шымҩаԥысыз 2008 шықәса рзы.
"Иахьатәи ацәыргақәҵа усҟантәи иеиԥшым. Арҭ 15 шықәса ирылагӡаны Мариа лыԥсҭазаараҿы акыр аԥсахрақәа ҟалеит, еиуеиԥшым ацәыргақәҵақәа, апроектқәа лбеит. Сгәанала, иахьатәи лцәыргақәҵала лара даҽа ҿиарамҩак данылеит, избанзар ҷыдала сиужетк алымкаакәа, еиуеиԥшым ахырхарҭақәа ылхны, адинамика аҵаҵаны, ҿыцблала дазнеит. Исҳәар ауеит уи ала аҟазараҿы ахақәиҭра дазышәаҳәоит ҳәа", - лҳәеит Арсалиаԥҳа.
Ацәыргақәҵа аус ауеит рашәара 30 рҟынӡа.
Пресс-показ спектакля Лавилас  - Sputnik Аҧсны, 1920, 19.06.2023
Аԥсны
Аԥсны акультуратә афиша: аспектакльқәа, аконцертқәа, ацәыргақәҵақәа
Ажәабжьқәа зегьы
0