Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Лыхны ақыҭан ахатәы ҩны блит

© Sputnik / Константин Михальчевский / Амедиаҵәахырҭахь аиасраНесколько районов Донецка подверглись обстрелу
Несколько районов Донецка подверглись обстрелу - Sputnik Аҧсны, 1920, 26.06.2023
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Лыхны ақыҭан ахатәы ҩны амца шакыз азы АҶА араионтә ҟәшахьы адырра ҟалеит ашәахьа, рашәара 26 асааҭ 1:28 рзы.
ГӘДОУҬА, рашәара 25 – Sputnik, Бадри Есиава. Лыхны ақыҭан ахатәы ҩны блит ҳәа иҳәеит Лыхны ақыҭа ахада Џьансыхә Ҷкотуа есымчыбжьатәи араион ахадара реилатәараҿы.
Аиқәырхаҩцәа аҭыԥаҿ ианнеи аҩны амцабз ахыҵәахьан. Аҩны рзеиқәмырхаӡеит, аиҭашьақәыргыларагь залыршахаӡом аҟнытә ахыбра ақәгара иалагеит.

"Аҩны анхараз акагьы иаԥсаӡам, аҭаацәа авараҿ игылоу аҩны иҩноуп, аха уи ҟаҵаӡам", - иҳәеит Ҷкотуа.

Аилатәараҿ ишазгәаҭаз ала, амцакра шыҟалаз гәеиҭеит фышықәса зхыҵуа ахәыҷы. Аԥшәма амцарцәараан иоуз абылразы ахәшәтәырҭахь днагоуп.
Заанаҵтәи адыррақәа рыла, амцакра ахҟьеит афымцацәаҳәақәа .
Араион ахада изықәнагоу аусбарҭақәа рнапы ианиҵеит ашәҟәқәа дырмазеирц, ари ахҭыс ахаҵгылара аиурцаз.
Ажәабжьқәа зегьы
0