Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Хра злоу аҳысқәа: Нарманиеи Кәыҵниеи аԥсшәа аиқәырхара азҵаара аӡбашьа иазкны

Хра злоу аҳысқәа: Нарманиеи Кәыҵниеи аԥсшәа аиқәырхара азҵаара аӡбашьа иазкны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Жәлар Реизара адепутат, аҭҵаарадырреи, абызшәатә политикеи, адинхаҵареи, амассатә информациатә хархәагақәеи рзы ахеилак алахәыла Наур Нарманиеи Ауаажәларратә еиҿкаара "Ахеиқәырхара" алахәыла Иура Кәыҵниеи арадио Sputnik аефир аҿы аԥсшәа аиқәырхыра азҵаара иалацәажәеит, уи азҵаара ӡбашьас иамоу азы ргәаанагара рҳәеит.
Абызшәа апроблема аԥсуаа рмаҷра иахҟьеит ҳәа агәаанагара имоуп ашәҟәыҩҩы Иура Кәыҵниа. Аиҿкаара - саркьалуп, адепутатцәа ҳрыцрыҵӡом, аха ҳажәларгьы ҳарҿыхар ҳҭахуп ҳәа азгәеиҭеит иара.
"Аԥсшәа аҵара аҳәынҭқарраҿы иӷәӷәамхар, азҵаара акгьы алҵӡом. Араҟа аԥара акәӡам аус злоу, азнеишьоуп - абри ада ԥсыхәа шҳамам, ажәлар шықәӡаауа атәы аилкаара", – иҳәеит Кәыҵниа.
Адепутат Наур Нарманиа игәаанагарала, аматематика аԥсышәала еиҭаганы иҟоу ахәархәара азутәуп, амаҭәар ҩ-бызшәак ала иахысуа алшара аԥҵатәуп. Иара иҳәеит ашколқәа рҿы абызшәазы иалагаз аԥышәарақәа ишыӡбамҭа бзиаз.
"Абызшәа аус ауроуп. Иарада ԥсыхәа ҟамлароуп. Ус еиԥш аҭагылазаашьа зауз абызшәа ыӡӡом", - ҳәа азгәеиҭеит иара.
Инарҭбааны аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы, мамзаргьы аудиофаил аҿы.
Ажәабжьқәа зегьы
0