Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Аԥсны АҩАР иҳәеит жәамш рыҩнуҵҟа амҩан иҟалаз амашәырқәа ирыхҟьаны шаҟаҩы ҭахахьоу

© Sputnik / Томас Тхайцук Здание МВД Абхазии
Здание МВД Абхазии  - Sputnik Аҧсны, 1920, 11.08.2023
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аминистр иажәақәа рыла, атәылаҟны лассы-ласс амҩан иҟало амашәырқәа зыхҟьо - ари амашьына аццакреи, ижәны аԥсҟы акреи роуп.
АҞӘА, нанҳәа 11- Sputnik. Аԥсны амҩақәа рыҟны жәамш рыҩнуҵаҟа иҟалаз амашәырқәа жәаба рыҟны иҭахеит хәҩыуаа ҳәа иҳәеит атәыла аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистр Роберт Кьиут. Иара иҟаиҵаз авидеоааԥхьара кьыԥхьуп аусбарҭа апресс-маҵзураҟны.
"Аҵыхәтәантәи жәымш рыҩнуҵаҟа ареспубликаҿы амҩа-транспорт машәырқәа жәаба ҟалеит, урҭ рыҟны хәҩык ҭахеит, 18-ҩык еиуеиԥшым ахәрақәа роуит. Иҭахаз рыбжьара иҟоуп асасцәа, ԥсшьара ҳәа Аԥсны иаҭааз", - ҳәа иҳәеит иара.
Аминистр иажәақәа рыла, акурорт ԥсшьара аамҭазы ареспубликаҟны амашьынақәа рхыԥхьаӡара еизҳауеит. Ашәарҭара иаҵанакуеит - 60% амашәырқәа зыхьуа арӷьарахь аԥсҟы зку амашьынақәа рныҟәцаҩцәа, змашьынақәа ықәсхьоу, ашәарҭадаратә маҟақәа змам, лассы-ласс иуԥылоит "ҭакԥхықәрада амашьына ныҟәызцо".
Роберт Кьиут иазгәеиҭеит, Аҳәынҭавтогәаҭаратә усбарҭа аусзуҩцәа ессыҽны иааларҟьаны агәаҭарақәа шмҩаԥырго. Ҽнак дара ишхадырҭәаауа 200 инареиҳаны амҩатә ԥҟарақәа реилагаразы ашәҟәқәа, шықәсык 70 нызқьҩык ахьырхәра ишаҵанакуа. Лассы-ласс амҩан иҟало амашәырқәа зыхҟьо - ари амашьына аццакреи, ижәны аԥсҟы акреи роуп.
Аминистр иҳәеит административтә хараԥсара дыршәарала Аԥсны амҩадуқәа рыҟны иҟоу ауадаҩрақәа ӡбашьа шырмоуа. Иара амашьына арныҟәцаҩцәа рахь ааԥхьара ҟаиҵеит ирыду аҭакԥхықәра еилкааны амҩатә ԥҟарақәа ирықәныҟәарц.
Машина УВД города Гудауту  - Sputnik Аҧсны, 1920, 11.08.2023
Аԥсны
Приморск ақыҭаҿ ахаҵа аидарамҩангага машьына даҵаҳаит
Ажәабжьқәа зегьы
0