Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Кәакәасқьырԥҳа хатәгәаԥхарала еибашьуаз рзы: аԥеиԥш бзиа ҳамазароуп раҳаҭыр азгьы

Кәакәаскьырԥҳа хатәгәаԥхарала еибашьуаз рзы: аԥеиԥш бзиа ҳамазароуп раҳаҭыр азгьы
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсны Хатәгәаԥхарала еибашьуаз рымш азгәарҭоит нанҳәа 15 рзы. 1992 шықәса рзы Аԥсны жәлар Рџьынџьтәылатә еибашьра аҩбатәи амш азы ҳашьцәа Нхыҵ Кавказаа раԥхьатәи ргәыԥ ааны иҳавагылеит. Кавказ ашьхарыуажәлар Рконфедерациа аштаб жьҭаарамзазы Гәдоуҭа ианеиҿкааха, уаҟа аус зуаз Ирина Кәакәасқьырԥҳа арадио Sputnik аефир аҟны илгәалалыршәеит хатәгәаԥхарала Аԥсны зыхьчоз аибашьцәа раара шыҟалаз, урҭ иԥшьоу Аиааира аагараҟны рлагала.
"Нхыҵ Кавказаа - ҳашьцәа адыгаа, аҟабардақәа, ачерқьесцәа рыдгылара, жәаҳәарада, аԥсуа жәлар рзы даара игәадурахеит. Ҳамацара ҳшыҟам, аиаша ус ҳшаҿу, адгылара ду шҳауа азы ари ахҭыс даара акрызҵазкуа ауп, ҭоурых дууп. Абас Кавказ ажәларқәа еидгыланы, дара ақырҭцәа Кавказ ишалахәугьы, ҳара аԥсуаа ҳауп изыдгылаз. Аԥхьа уарла-шәарла изылшоз агәыԥ маҷқәа рыла иаауан, нас ишнеишнеиуаз Грозныи ацентр ҟалеит, уантәи шьхамҩала ирацәаҩны иаауа иалагеит хатәгәаԥхарала", - лҳәеит Кәакәасқьырԥҳа.
Лара иазгәалҭеит ҳаиашьаратә жәларқәа рлагала аԥсуаа ҳхатә ҳәынҭқарра аиҭашьақәыргылара аус аҿы.
"Ҳәарада, рлагала дууп, убри аҟынтәи аҭакԥхықәра дуӡӡагьы ҳадуп ҳара ҳхьыԥшымра, ҳхақәиҭра, ҳҳәынҭқарра аргылара алыршараҟны. Аԥеиԥш бзиа ҳамазароуп дара раҳаҭыр азгьы", - ҳәа азгәалҭеит Кәакәасқьырԥҳа.
Аицәажәара инеиҵыхны ишәаҳар шәылшоит аудиофаил аҟны хыхь.
Ажәабжьқәа зегьы
0