Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Аҟәа бжьымз рыҩнуҵҟа амҩақәа рҟны 10 нызқь зинеилагара ашәҟәы иҭагалоуп

© Sputnik / Томас Тхайцук Машины милиции Абхазии
Машины милиции Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 01.09.2023
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсны Аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистр Роберт Киут Аҟәатәи аҩнуҵҟатәи аусқәа рыҟәшаҟны аилацәажәара мҩаԥигеит.
АҞӘА, цәыббра 1 – Sputnik. 2023 шықәса бжьымз рыҩнуҵҟа аҟәатәи амҩақәа рҟны аԥҟарақәа реилагаразы 9990 ԥкаанҵа ашәҟәы иҭагалоуп, урҭ рахьтә 640- арыжәтә ижәны аԥсҟы зкыз рганахьала. Абри атәы Аԥсны Аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистр Роберт Киут изеиҭеиҳәеит Аҟәатәи аҩнуҵҟатәи аусқәа рыҟәша аиҳабы Асҭамыр Хагәышь.
Сотрудник ДПС Абхазии  - Sputnik Аҧсны, 1920, 12.08.2023
Аԥсны
Аԥсны АҩАР аусзуҩцәа имҩаԥырго иааларҟьаны агәаҭарақәа рыҟны 240 ԥкаанҵа шьақәдаргылеит
Аԥсны аҳәынҭавтоинспекциа аусзуҩцәа есҽны аҳҭнықалақь аҟны ареидқәа мҩаԥыргоит. Аҳасабырба иарбоу аамҭеихшаразы амашьына арныҟәцаразы аршаҳаҭгақәа рымхны ахараԥса рыдҵан 383-ҩык.
Аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистр Роберт Киут иажәақәа рыла, аусбарҭа ахықәкы хадақәа иреиуоуп амҩақәа рҟны ашәарҭадара ахылаԥшра, иара автоинспекциа аусзуҩцәа русура дырӷәӷәарц адҵа ҟаиҵеит.
Аҟәатәи аҩнуҵҟатәи аусқәа рыҟәша аиҳабы Асҭамыр Хагәышь еиҭеиҳәеит, 2023 шықәса бжьымз рыҩнуҵҟа ашәҟәы ишҭагало 116 ацәгьоура, урҭ рахьтә 111 аарԥшуп.
"Урҭ рахьтә иӷәӷәоу ацәгьоурақәа-53, иаарԥшуп-49 ма 92,4%. 2022 шықәса иаҿырԥшны 31 цәгьоура рыла еиҵоуп",- иҳәеит Хагәышь.
Хагәышь иажәақәа рыла, ари аамҭазы иаанкылан зыԥшаара рылаҳәаз ааҩык.
Аҟәатәи аҩнуҵҟатәи аусқәа рыҟәша иамоу ауадаҩрақәа иреиуоуп акадрқәа разымхара иҳәеит Хагәышь.
Ажәабжьқәа зегьы
0