Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Габуниа: ашкол аҿы актәи акласс ахьыҟам-угәы унархьуеит

Габуниа: ашкол аҿы актәи акласс ахьыҟам угәы унархьуеит
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Жәандәрыԥшьтәи абжьаратә школ адиректор Џьума Габуниа арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит ақыҭаҿы аҿар рыҟамзаара ицәырнаго ауадаҩрақәа ртәы.
Ашкол аҿы актәи акласс ахьыҟам угәы унархьуеит, ҵыԥхгьы сынтәагьы ус иҟалеит, ҳәа азгәеиҭеит аиҿцәажәараҿы Габуниа.
"Ҳара излазгәаҳҭо ала, 25 шықәса зхыҵуа инадаркны 60 шықәса рҟынӡа аҭаацәара иаламлац 66-ҩык рҟынӡа иҟоуп ақыҭаҿы. 2007-2023 рыҩнуҵҟа Жәындрыԥшь иит 32-ҩык ахәыҷқәа, рыԥсҭазаара иалҵит 60-ҩык ауааԥсыра. 2010-2023 шықәса рзы ҳашкол иалгеит 79-ҩык хыԥхьаӡарала. 2010-2023 ҳашкол иҭалеит 38-ҩык, 41 рыла еиҵхеит. Уи иалҵшәоуп, актәи, аҩбатәи, афбатәи аклассқәа рыҟамзаара. Даҽакгьы гәаҳҭеит, фышықәса зхыҵуа, сынтәа ашкол ахь ицараны иҟоу Жәындрыԥшь ииз дыҟаӡам, уи даара рыцҳара дуӡӡоуп. Ҵыԥх ҩыџьа ыҟан, фышықәса зхыҵуаз, аха акласс зыҟаломызт урҭ рыла азы ақалақь ахь ирышьҭит. Ари ақыҭа азы даара иуадаҩу усуп. Ақыҭа школқәа актәи аклассқәа ахьаарту ҩыџьа-хҩык аҵаҩцәа ыҟоуп. Уи иахьыԥшуп арҵаҩцәа русурагьы, иуадаҩуп иахьа афизика, ахимиа, аматематиказы арҵаҩцәа рыԥшаара", - еиҭеиҳәеит Габуниа.
Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит аудиофаил аҿы.
Ажәабжьқәа зегьы
0