Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Аԥсны ахьчаҩцәа, ахатәгәаԥхаҩцәа, аныхаԥааҩцәа: Аиааиранӡа амҩа

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аиааиреи Ахьыԥшымреи рымш аҳаҭыр азы Аҟәа астадион "Динамо" аҿы имҩаԥысит атеатртә анимациатә қәгылара.
Арежиссиор Ҭемыр Кәакәасқьыр адекорациақәа, артистцәа, акәашаҩцәа, архивтә кадрқәа рыла илшеит аибашьра ҟалаанӡа Аԥсны аԥсҭазаара шеилашуаз, аибашьра аныҟалаз аҭагылазаашьа зеиԥшраз аарԥшра.
Асценаҿы ахәаԥшцәа рҿаԥхьа ицәырҵуан аӷацәа рыруаа, Аԥсны ахьчаҩцәа, хатәгәаԥхарала еибашьуаз, аныхаԥааҩцәа. Афырхацәа зегьы рыкәашарақәа рыла иаадырԥшуан аибашьраан Аԥсны аҵеицәа ирылаз агәымшәареи, аԥсадгьыл ахь абзиабареи, ирхыргоз арыцҳарақәеи.
Ашоу хыркәшан Аԥсны раԥхьатәи ахада Владислав Арӡынба иажәақәа рыла, иара убас Аԥсны агимн арҳәо абираҟ ашьҭыхрала. Ари иахәаԥшуаз зегьы рнапеинҟьабжь еихсыӷьуамызт.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Аҟәа астадион "Динамо" аҿы имҩаԥысит Аиааиреи Ахьыԥшымреи рымш аҳаҭыр азы атеатртә анимациатә қәгылара.

Аҟәа астадион "Динамо" аҿы имҩаԥысит Аиааиреи Ахьыԥшымреи рымш аҳаҭыр азы атеатртә анимациатә қәгылара. - Sputnik Аҧсны
1/14

Аҟәа астадион "Динамо" аҿы имҩаԥысит Аиааиреи Ахьыԥшымреи рымш аҳаҭыр азы атеатртә анимациатә қәгылара.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ашоу аҿы акәашарақәеи, алашарақәеи, убла хызкуа ацхыраагӡақәеи ирыбзоураны иаарԥшын Аԥсны жәлар Рџьынџьтәылатә еибашьра аԥхьа иҟаз аԥсҭазаара зеиԥшраз.

Ашоу аҿы акәашарақәеи, алашарақәеи, убла хызкуа ацхыраагӡақәеи ирыбзоураны иаарԥшын Аԥсны жәлар Рџьынџьтәылатә еибашьра аԥхьа иҟаз аԥсҭазаара зеиԥшраз. - Sputnik Аҧсны
2/14

Ашоу аҿы акәашарақәеи, алашарақәеи, убла хызкуа ацхыраагӡақәеи ирыбзоураны иаарԥшын Аԥсны жәлар Рџьынџьтәылатә еибашьра аԥхьа иҟаз аԥсҭазаара зеиԥшраз.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ԥхынран. Ҽнак зны, ргәы рҭынчны аԥшаҳәаҿы инеиааиуаз Аԥсны ауаажәлар иргәылацәоуп ҳәа ирԥхьаӡоз ақырҭцәа рвертолиотқәа рхагьежьуа иалагеит.

Ԥхынран. Ҽнак зны, ргәы рҭынчны аԥшаҳәаҿы инеиааиуаз Аԥсны ауаажәлар иргәылацәоуп ҳәа ирԥхьаӡоз ақырҭцәа рвертолиотқәа рхагьежьуа иалагеит.  - Sputnik Аҧсны
3/14

Ԥхынран. Ҽнак зны, ргәы рҭынчны аԥшаҳәаҿы инеиааиуаз Аԥсны ауаажәлар иргәылацәоуп ҳәа ирԥхьаӡоз ақырҭцәа рвертолиотқәа рхагьежьуа иалагеит.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Асценахь ицәырҵит аҟамақәа зкыз, амаҭәа ҟаԥшьқәа зшәыз, асабрада еиқәаҵәақәа зҿаз акәашаҩцәа, дара Қырҭтәыла ар аадырԥшуан.

Асценахь ицәырҵит аҟамақәа зкыз, амаҭәа ҟаԥшьқәа зшәыз, асабрада еиқәаҵәақәа зҿаз акәашаҩцәа, дара Қырҭтәыла ар аадырԥшуан.  - Sputnik Аҧсны
4/14

Асценахь ицәырҵит аҟамақәа зкыз, амаҭәа ҟаԥшьқәа зшәыз, асабрада еиқәаҵәақәа зҿаз акәашаҩцәа, дара Қырҭтәыла ар аадырԥшуан.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Арежиссиорцәа иаҳдырбеит аӷа аԥсуа жәлар ширгәаҟуаз, изҭаиргылаз арыцҳарақәа.

Арежиссиорцәа иаҳдырбеит аӷа аԥсуа жәлар ширгәаҟуаз, изҭаиргылаз арыцҳарақәа. - Sputnik Аҧсны
5/14

Арежиссиорцәа иаҳдырбеит аӷа аԥсуа жәлар ширгәаҟуаз, изҭаиргылаз арыцҳарақәа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ари ақәгылара аперсонаж хадацәа иреиуахеит аныхаԥааҩцәа быжьҩык.

Ари ақәгылара аперсонаж хадацәа иреиуахеит аныхаԥааҩцәа быжьҩык. - Sputnik Аҧсны
6/14

Ари ақәгылара аперсонаж хадацәа иреиуахеит аныхаԥааҩцәа быжьҩык.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Дара аибашьраангьы аҵакы ӷәӷәа рыман ҳажәлар ргәышьҭыхразы.

Дара аибашьраангьы аҵакы ӷәӷәа рыман ҳажәлар ргәышьҭыхразы. - Sputnik Аҧсны
7/14

Дара аибашьраангьы аҵакы ӷәӷәа рыман ҳажәлар ргәышьҭыхразы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аԥсны ар ракәзар, иршәын ицырцыруаз ашкәакәа-араӡны маҭәақәа.

Аԥсны ар ракәзар, иршәын ицырцыруаз ашкәакәа-араӡны маҭәақәа.  - Sputnik Аҧсны
8/14

Аԥсны ар ракәзар, иршәын ицырцыруаз ашкәакәа-араӡны маҭәақәа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Арежиссиорцәа ицәырыргеит зԥацәа, зыԥҳацәа, зашьцәа зыԥшәмацәа аибашьра изцәалаӡыз аҳәсагьы.

Арежиссиорцәа ицәырыргеит зԥацәа, зыԥҳацәа, зашьцәа зыԥшәмацәа аибашьра изцәалаӡыз аҳәсагьы. - Sputnik Аҧсны
9/14

Арежиссиорцәа ицәырыргеит зԥацәа, зыԥҳацәа, зашьцәа зыԥшәмацәа аибашьра изцәалаӡыз аҳәсагьы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Урҭ иаадырԥшыз ацәаныррақәа ахәаԥшцәа ргәаҵанӡа инеит, урҭ гыланы рнапқәа рзеинырҟьон.

Урҭ иаадырԥшыз ацәаныррақәа ахәаԥшцәа ргәаҵанӡа инеит, урҭ гыланы рнапқәа рзеинырҟьон.  - Sputnik Аҧсны
10/14

Урҭ иаадырԥшыз ацәаныррақәа ахәаԥшцәа ргәаҵанӡа инеит, урҭ гыланы рнапқәа рзеинырҟьон.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аҭыԥҳацәа рыкәашарала аԥсуа ҳәсақәа ахаангьы рыжәҩахыр иқәыз аҭакԥхықәра ддырбеит.

Аҭыԥҳацәа рыкәашарала аԥсуа ҳәсақәа ахаангьы рыжәҩахыр иқәыз аҭакԥхықәра ддырбеит.  - Sputnik Аҧсны
11/14

Аҭыԥҳацәа рыкәашарала аԥсуа ҳәсақәа ахаангьы рыжәҩахыр иқәыз аҭакԥхықәра ддырбеит.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аҵыхәтәаны "араӡны" еибашьцәа аӷа "ҟаԥшь" ииааит.

Аҵыхәтәаны "араӡны" еибашьцәа аӷа "ҟаԥшь" ииааит.  - Sputnik Аҧсны
12/14

Аҵыхәтәаны "араӡны" еибашьцәа аӷа "ҟаԥшь" ииааит.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аԥсны Аиааира агеит, ахақәиҭреи ахьыԥшымреи рымҩа ианылеит.

Аԥсны Аиааира агеит, ахақәиҭреи ахьыԥшымреи рымҩа ианылеит. - Sputnik Аҧсны
13/14

Аԥсны Аиааира агеит, ахақәиҭреи ахьыԥшымреи рымҩа ианылеит.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ашоу хыркәшан аԥсуа бираҟ ашьҭыхрала.

Ашоу хыркәшан аԥсуа бираҟ ашьҭыхрала. - Sputnik Аҧсны
14/14

Ашоу хыркәшан аԥсуа бираҟ ашьҭыхрала.

Ажәабжьқәа зегьы
0