Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Изыхӡыӡаан ирхьчо аԥшӡара: изеиԥшроузеи Кәыдрытәи аҩхаа

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Кәыдрытәи аҩхаа – ари Аԥсны убла хызкуа аҭыԥқәа ируакп, аха иара амшын аҟынтәи 1300 метра инаркны 3984 метра рҟынӡа аҳаракыраҿ иҟоуп.
Кәыдрытәи аҩхааҿ иҟоуп ақыҭақәа Ажара, Чхалҭа, Ԥҭыш дара рыҩнуҵҟагьы аҳабла маҷқәа рылагь еихшоуп. Аԥшаҳәаҟны инхо аҭыԥантәи ауааԥсыра шмаҷугьы арахәааӡареи, адгьылқәаарыхреи, ашәарыцареи хныҟәгагас ирымоуп.
Аԥшаҳәа ашьхаҭыпаҿ излаҟоу ала, араҟа ашықәс аҩнуҵаҟа 180 мшы асы шьҭоуп. Лассы-ласс ақәа леиуеит, аӡын ҳауаԥхарра бжьаратәла -3 рҟынӡа илаҟәуеит. Аԥхын агәазы +28 градус аԥхарра ҟалоит.
Кәыдрытәи аҩхаа ҳәырԥсарроуп – Амилаҭ парк адгьылҵакыра 120 нызқь гектар ыҟоуп. Ари аҭыԥ аҟны еиқәханы иҟоуп здаҟам аҵиаақәеи аԥстәқәеи рдунеи - ҿырԥштәыс иаагозар, араҟа изҳауеит зшьапы шәпоу акыр иаҳараку амзаҵлақәа.
Урҭ рыдагьы аҩхааҟны ирызҳауеит хыԥхьаӡара рацәала уаҟа ада даҽаџьара иуԥымло аҭыԥантәи аҵиаа хкқәа. Урҭ рыбжьара аԥсуа гәил, ахәыц еиԥшу ацаҟьахыш, ижәытәӡатәиу ашьхаҳаршьыл, богадтәи аҽашәҭ, аԥсуа аҳәарч.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Кәыдрытәи аҩхаа ыҟоуп Аԥсны аҩада-мрагылара Кәыдры аӡиас аҩадатәи ахәҭа аҟны.

Кәыдрытәи аҩхаа ыҟоуп Аԥсны аҩада-мрагылара Кәыдры аӡиас аҩадатәи ахәҭа аҟны. - Sputnik Аҧсны
1/12

Кәыдрытәи аҩхаа ыҟоуп Аԥсны аҩада-мрагылара Кәыдры аӡиас аҩадатәи ахәҭа аҟны.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Араҟа иҟоуп ашьха қыҭақәа Ажара, Чхалҭа, Ԥҭыш, дара рыҩнуҵҟагьы аҳабла маҷқәа рылагь еихшоуп.

Араҟа иҟоуп ашьха қыҭақәа Ажара, Чхалҭа, Ԥҭыш, дара рыҩнуҵҟагьы аҳабла маҷқәа рылагь еихшоуп. - Sputnik Аҧсны
2/12

Араҟа иҟоуп ашьха қыҭақәа Ажара, Чхалҭа, Ԥҭыш, дара рыҩнуҵҟагьы аҳабла маҷқәа рылагь еихшоуп.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аҭыԥантәи ауааԥсыра ашьхааӡара рнапы алакуп.

Аҭыԥантәи ауааԥсыра ашьхааӡара рнапы алакуп. - Sputnik Аҧсны
3/12

Аҭыԥантәи ауааԥсыра ашьхааӡара рнапы алакуп.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Уи адагьы анхацәа арахә рааӡоит.

Уи адагьы анхацәа арахә рааӡоит. - Sputnik Аҧсны
4/12

Уи адагьы анхацәа арахә рааӡоит.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Кәыдрытәи аҩхааҟны иуԥылоит ажәытә ҩнқәа.

Кәыдрытәи аҩхааҟны иуԥылоит ажәытә ҩнқәа. - Sputnik Аҧсны
5/12

Кәыдрытәи аҩхааҟны иуԥылоит ажәытә ҩнқәа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аԥсны мрагыларатәи ахәҭа беиоуп еиуеиԥшым аҵиаахкқәа рыла.

Аԥсны мрагыларатәи ахәҭа беиоуп еиуеиԥшым аҵиаахкқәа рыла. - Sputnik Аҧсны
6/12

Аԥсны мрагыларатәи ахәҭа беиоуп еиуеиԥшым аҵиаахкқәа рыла.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Кәыдрытәи аҩхаа ҳәырԥсарроуп – Амилаҭ парк адгьылҵакыра 120 нызқь гектар ыҟоуп.

Кәыдрытәи аҩхаа ҳәырԥсарроуп – Амилаҭ парк адгьылҵакыра 120 нызқь гектар ыҟоуп. - Sputnik Аҧсны
7/12

Кәыдрытәи аҩхаа ҳәырԥсарроуп – Амилаҭ парк адгьылҵакыра 120 нызқь гектар ыҟоуп.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аҩхааҟны иазҳауеит хыԥхьаӡара рацәала уаҟа ада даҽаџьара иуԥымло аҭыԥантәи аҵиаа хкқәа.

Аҩхааҟны иазҳауеит хыԥхьаӡара рацәала уаҟа ада даҽаџьара иуԥымло аҭыԥантәи аҵиаа хкқәа. - Sputnik Аҧсны
8/12

Аҩхааҟны иазҳауеит хыԥхьаӡара рацәала уаҟа ада даҽаџьара иуԥымло аҭыԥантәи аҵиаа хкқәа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ари аҭыԥ аҟны еиқәханы иҟоуп здаҟам аҵиаақәеи аԥстәқәеи рдунеи- ҿырԥштәыс иаагозар, араҟа изҳауеит зшьапы шәпоу акыр иаҳараку амзаҵлақәа.

Ари аҭыԥ аҟны еиқәханы иҟоуп здаҟам аҵиаақәеи аԥстәқәеи рдунеи- ҿырԥштәыс иаагозар, араҟа изҳауеит зшьапы шәпоу акыр иаҳараку амзаҵлақәа. - Sputnik Аҧсны
9/12

Ари аҭыԥ аҟны еиқәханы иҟоуп здаҟам аҵиаақәеи аԥстәқәеи рдунеи- ҿырԥштәыс иаагозар, араҟа изҳауеит зшьапы шәпоу акыр иаҳараку амзаҵлақәа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Кәыдрытәи аҩхаа амшын аҟынтәи 1300 метра инаркны 3984 метра рҟынӡа аҳаракыраҿ иҟоуп.

Кәыдрытәи аҩхаа амшын аҟынтәи 1300 метра инаркны 3984 метра рҟынӡа аҳаракыраҿ иҟоуп. - Sputnik Аҧсны
10/12

Кәыдрытәи аҩхаа амшын аҟынтәи 1300 метра инаркны 3984 метра рҟынӡа аҳаракыраҿ иҟоуп.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ашықәс аҩнуҵаҟа аҩхааҿ 180 мшы асы шьҭоуп.

Ашықәс аҩнуҵаҟа аҩхааҿ 180 мшы асы шьҭоуп. - Sputnik Аҧсны
11/12

Ашықәс аҩнуҵаҟа аҩхааҿ 180 мшы асы шьҭоуп.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аԥхарра аныҟоу аамҭақәа рзы, араҟа хкы рацәала ашәҭқәа гәылптуеит.

Аԥхарра аныҟоу аамҭақәа рзы, араҟа хкы рацәала ашәҭқәа гәылптуеит. - Sputnik Аҧсны
12/12

Аԥхарра аныҟоу аамҭақәа рзы, араҟа хкы рацәала ашәҭқәа гәылптуеит.

Ажәабжьқәа зегьы
0