Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Ақыҭа – нхарҭа ҭыԥуп: Ломиа ақыҭа ааныжьра изаԥсам иазкны

Ақыҭа – нхарҭа ҭыԥуп: Ломиа ақыҭа ааныжьра изаԥсам иазкны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Арасаӡыхь ақыҭа анхаҩы Амиран Ломиа арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит ашьхааӡара аус дшалагаз, сынтәатәи аҽаҩра аҭагылазаашьа, насгьы ақыҭаҿы аԥсҭазаара инаҭо атәы.
Инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит аудиофаил аҿы.
Ақыҭа – нхарҭа ҭыԥуп. Ақыҭа иахьатәи аԥсҭазаашьеи уаҵәтәи аԥеиԥши иацу адоуҳаи, иҟоу ауадаҩрақәеи ҳрылацәажәоит. Аԥсуа қыҭа азхьаԥшразы иҟаҵатәу азы ргәаанагара рҳәоит уи иадҳәалоу ауаа.
Ажәабжьқәа зегьы
0