Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Аҳәатәи аҳәашьеи: афымцамч азымхареи ахәԥса ашәареи ртәы

Аҳәатәи аҳәашьеи: афымцамч азымхареи ахәԥса ашәареи ртәы
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Афымцамч азымхареи ахәԥса ашәареи, асистема аиҭашьақәыргылареи анаҩстәи аԥеиԥши ирылацәажәеит арадио Sputnik адырраҭара "Аҳәатәи аҳәашьеи" аҟны. Аицәажәара рхы аладырхәит Аекономикатә политикеи ареформақәеи рзы Жәлар реизара аилак ахаҭарнак, адепутат Ахра Пачулиа, Ауаажәларратә еиҿкаара "Аруаа" ахаҭарнак, уаанӡа аамҭак азы Гагра араион афымцамчҭира анапхгаҩыс иҟаз Ҭемыр Гәлиа, Гәылрыԥшь араион Кациқыҭ ахада, уаанӡа уи араион аҿы афымцамчҭира ахадас иҟаз Ҳаџьараҭ Ҳашба, афымцамч ахархәаҩ Светлана Бениаԥҳа-Саӡба.
Аицәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит аудиофаил аҿы хыхь.
Ажәабжьқәа зегьы
0