Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Бениа адунеи арекордсмен Руслан Ҭаркьыл: абык дысцәыӡызшәа убас пату сызиқәын

Бениа Руслан Ҭаркьыл изы: абык дысцәыӡызшәа убас пату сызиқәын
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Асовет Еидгылеи адунеии ррекордсмен, атлетика хьанҭазы ачемпион Руслан Ҭаркьыл 74 шықәса дшырҭагылаз иԥсҭазаара далҵит. Аспорт иадиҵахьаз иааԥсарақәеи иуаҩышьеи ртәы арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит зых иақәиҭу ақәԥаразы азыҟаҵаҩ хада Џьарназ Бениа.
"Сара абык дысцәыӡызшәа убас даара пату сызиқәын. Иҭоурых даара иҵаулоуп аспорт аганахьала, ауаҩра аганахьала. Иара адунеи аҿы деицырдыруан аспорт аганахьала. Ҳаибашьраҿы иааԥсара дууп. Даара иӷәӷәаны дреигәырӷьон аҿар реихьӡарақәа. Руслан иҟамзаара зегьы иаҳныԥшуеит. Иара уихәыԥшыр иубон, ахаан аӡәы диацәҳаны, ҽакала ихы ныҟәиго сара исмаҳацт. Дахьыҟазаалакгьы агәахәара иуҭон, аԥсҭазаара ацҵаразы дҿарԥшыган, дгәыбылҩын, дчеиџьыкауаҩын, дыхәмарҩын, дкәашаҩын…", - ҳәа азгәеиҭеит Бениа.
Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит аудиофаил аҿы.
Аштангашьҭыхыҩ, СССР ачемпион, адунеи арекордсмен Руслан Ҭаркьыл диит 1950 шықәса лаҵара 5 рзы Гәдоуҭа араион Дәрыԥшь ақыҭан. 1992-1993 шықәсқәа рзы Аԥсны жәлар Рџьынџьтәылатә еибашьра далахәын, Леон иорден ианашьоуп. Ианашьоуп "Ахьӡ-Аԥша" аорден III аҩаӡара.
Ажәабжьқәа зегьы
0