Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Рԥышәа еиздырҳарц: Риҵа амчратә ҽазыҟаҵарақәа шымҩаԥысыз

Анапаҵаҩра
Аԥсны АҶА амчратә усбарҭақәа рылахәны жәабран 10, асабша атактикатә ҽазыҟаҵарақәа мҩаԥыргеит.
Урҭ ирылахәын 50-ҩык рҟынӡа амчратә усзуҩцәа, авариа-еиқәырхаратә техника, БРДМ, ашхәа, ацхыраара ласы амашьына.
Риҵа атактикатә ҽазыҟаҵарақәа АҶА уаанӡагьы имҩаҧыргон, сынтәа амчратә усзуҩцәагьы рыцлеит. Аусбарҭақәа рнапхгаҩцәа урҭ рыхә ҳаракны иршьеит.
Арҭ рҩызцәа аҽазыҟаҵарақәа зымҩаԥырго аиқәырхаҩцәеи амчратә усзуҩцәеи рзанааҭтә зыҟаҵара ахәшьара аҭаразоуп.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ирласны аҭак ҟазҵо иҷыдоу аотриад (СОБР) Риҵа аҽазыҟаҵарақәа раан.

Ирласны аҭак ҟазҵо иҷыдоу аотриад (СОБР) Риҵа аҽазыҟаҵарақәа раан. - Sputnik Аҧсны
1/11

Ирласны аҭак ҟазҵо иҷыдоу аотриад (СОБР) Риҵа аҽазыҟаҵарақәа раан.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Амчратә усзуҩцәа атеррористҿагыларатә ҽазыҟаҵарақәа рҳәаақәа ирҭагӡаны адҵақәа нарыгӡоит.

Амчратә усзуҩцәа атеррористҿагыларатә ҽазыҟаҵарақәа рҳәаақәа ирҭагӡаны адҵақәа нарыгӡоит. - Sputnik Аҧсны
2/11

Амчратә усзуҩцәа атеррористҿагыларатә ҽазыҟаҵарақәа рҳәаақәа ирҭагӡаны адҵақәа нарыгӡоит.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Дара раԥхьаӡа акәны аӡиа Риҵа аӡынраан аҽазыҟаҵарақәа ирылахәуп.

Дара раԥхьаӡа акәны аӡиа Риҵа аӡынраан аҽазыҟаҵарақәа ирылахәуп. - Sputnik Аҧсны
3/11

Дара раԥхьаӡа акәны аӡиа Риҵа аӡынраан аҽазыҟаҵарақәа ирылахәуп.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Дара "адиверсиатә" гәыԥ рымҩа ԥҵәаны итәеит.

Дара "адиверсиатә" гәыԥ рымҩа ԥҵәаны итәеит. - Sputnik Аҧсны
4/11

Дара "адиверсиатә" гәыԥ рымҩа ԥҵәаны итәеит.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Анаҩс дара урҭ ирыжәлан, индырҵәеит.

Анаҩс дара урҭ ирыжәлан, индырҵәеит. - Sputnik Аҧсны
5/11

Анаҩс дара урҭ ирыжәлан, индырҵәеит.

© Sputnik / Томас Тхайцук

АҶА аусзуҩцәа асыԥсалеираан ауаа рыԥшаареи реиқәырхареи рҽазыҟарҵеит..

АҶА аусзуҩцәа асыԥсалеираан ауаа рыԥшаареи реиқәырхареи рҽазыҟарҵеит.. - Sputnik Аҧсны
6/11

АҶА аусзуҩцәа асыԥсалеираан ауаа рыԥшаареи реиқәырхареи рҽазыҟарҵеит..

© Sputnik / Томас Тхайцук

Дара ашьха иалҟьаз ауаа лбааргеит ашьхахалаҩцәа рмаругақәа рыла.

Дара ашьха иалҟьаз ауаа лбааргеит ашьхахалаҩцәа рмаругақәа рыла. - Sputnik Аҧсны
7/11

Дара ашьха иалҟьаз ауаа лбааргеит ашьхахалаҩцәа рмаругақәа рыла.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аԥшаара-аиқәырхаратә усурақәа мҩаԥыргон ашәҩаныҟәаҩцәеи акинологиатә маҵзура аусзуҩцәеи.

Аԥшаара-аиқәырхаратә усурақәа мҩаԥыргон ашәҩаныҟәаҩцәеи акинологиатә маҵзура аусзуҩцәеи. - Sputnik Аҧсны
8/11

Аԥшаара-аиқәырхаратә усурақәа мҩаԥыргон ашәҩаныҟәаҩцәеи акинологиатә маҵзура аусзуҩцәеи.

© Sputnik / Томас Тхайцук

АҶА иҷыдоу атехникагьы аус адыруит, иаҳҳәозар, БРДМ.

АҶА иҷыдоу атехникагьы аус адыруит, иаҳҳәозар, БРДМ. - Sputnik Аҧсны
9/11

АҶА иҷыдоу атехникагьы аус адыруит, иаҳҳәозар, БРДМ.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аҽазыҟаҵарақәа аӡхәыҵалаҩцәагьы рылахәын

Аҽазыҟаҵарақәа аӡхәыҵалаҩцәагьы рылахәын - Sputnik Аҧсны
10/11

Аҽазыҟаҵарақәа аӡхәыҵалаҩцәагьы рылахәын

© Sputnik / Томас Тхайцук

АҶА атактикатә ҽазыҟаҵарақәа Риҵа есышықәса имҩаԥыргоит.

АҶА атактикатә ҽазыҟаҵарақәа Риҵа есышықәса имҩаԥыргоит. - Sputnik Аҧсны
11/11

АҶА атактикатә ҽазыҟаҵарақәа Риҵа есышықәса имҩаԥыргоит.

Ажәабжьқәа зегьы
0