Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Шә-граммк рҟынӡа аметадон рымырхит Москватәи хаҵеи ԥҳәыси

© Sputnik / Томас Тхайцук Машина ГАИ
Машина ГАИ  - Sputnik Аҧсны, 1920, 14.02.2024
Анапаҵаҩра
Хаҵеи ԥҳәыси Николаии Татианеи Федосоваа заанаҵтәи реицәажәарала закәаншьаҭада арҩашьыгатә маҭәашьар рацәа раахәара, рымазаара, рыҭира азы ахара рыдырҵоит.
АҞӘА, жәабран 14 - Sputnik. Аԥсны азинхьчаратә усбарҭақәа русзуҩцәа шә-граммк рҟынӡа аметадон рымырхит Москватәи Аԥсны иааны иҟаз хаҵеи ԥҳәыси ҳәа аанацҳауеит ареспублика Аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистрра апресс-маҵзура.
47-шықәса зхыҵуа Николаи Федосов агәаҭара данахрыжьуаз идырбалеит аххы шкәакәа згәылаԥсаз 15 еилаҳәара, азеиԥш капан - 13,5 грамм.
43-шықәса зхыҵуа Татиана агәаҭара лахыжьраан илыдбалан аҵәах-шьҭаҵарҭақәа рахь анагара иазырхиаз арҩашьыгатә маҭәашьар, ззеиԥш капан 5 граммк иҟаз.
Николаи Федосов иажәақәа рыла, иара арҭ аилаҳәарақәа Диоскураа рыԥшаҳәаҿы улаԥш иахьыҵамшәаша иҵәахуан, анаҩс аҭыԥкәа ахьыҟоу рзы адырра ииҭон "Антон" ҳәа хьыӡшьараны измоу идырым ауаҩы. Ҵәахыцыԥхьаӡа 700 мааҭ ақәҵаны изыршәон.
Аҵәахырҭа ҭыԥқәа ԥшаауп амшын аԥшаҳәаҿы аиԥш Пушкин имҩаҿы иҟоу апарк аҿгьы. Арҩашьыгатә маҭәашьарқәа рымхуп. Уи адагьы, асасааирҭа иахьыҩназ ауадаҿ ирбеит 73,5 грамм аметадон.
Ашьаус хацыркуп. Ацәгьоуцәа ҳәа агәызҩара ззыҟоу ырбаандаҩуп.
Милиция Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 02.02.2024
Аԥсны
Даанкылоуп арҩашьыгатә маҭәашьарқәа алазырҵәоз Аԥсны атәылауаҩы
Ажәабжьқәа зегьы
0