Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Анқәаб еиҭеиҳәеит Аҳабла ҿыц аҟны аӡы азы ауадаҩра зыхҟьаз

Анқәаб еиҭеиҳәеит Аҳабла ҿыц аҟны аӡы азы ауадаҩра зыхҟьаз
Анапаҵаҩра
Аҳабла ҿыц аҟны аӡы азы иҟаз ауадаҩра зыхҟьаз, уи алашара аҟамзаара иадҳәалоума, афымцалашаразы аграфик аӡы аушьҭра иахьынӡаныԥшуа атәы еиҭеиҳәеит Аҟәатәи "Аӡыршьҭра" анџьныр хада Мераб Анқәаб.
"Уасил Лакоба ихьӡ зхуи Сентиабр 30 амҩадуқәа ахьеихысуа 500 милимметра иҟоу аӡцрыҵ мҩангага агәам ҭачны иҟан, аӡы цаӡомызт, мчыбжьык ҳаҿын. Акасыжә, агәам, аихамаҭәақәа, амашьына акәырхарԥақәа ҭажьын убра. Зегьы –зегьы хәыҷы-хәыҷла иҭыго жәацы ҳалгеит. Аҵеџь аҵаулара 4, 5 метра раҟара ыҟан, аӡы шцо ауаҩы дҭаланы изрыцқьомызт, убри аҟынтәи иаанаҳамкылар ԥсыхәа ыҟамызт. Ашьыжь ауаа аамҭа раҳҭон, нас иаанаҳкылон. Аусурақәа ҳрылгеит, иацгьы иаанаҳамкылаӡеит, аӡы рымоуп ауаа",- иҳәеит Анқәаб.
Аицәажәара инеиҵыхны ишәаҳар шәылшоит аудиофаил аҟны хыхь.
Ажәабжьқәа зегьы
0