Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Урыстәылантәи Аԥсныҟа атурқәа рыҭира еиҵамхеит

© Sputnik / Томас Тхайцук Жаркое лето 2023
Жаркое лето 2023 - Sputnik Аҧсны, 1920, 20.02.2024
Анапаҵаҩра
АҞӘА, жәабран 20 - Sputnik. Урыстәылантәи Аԥсныҟа атурқәа рыҭира еиҵамхеит, ари ахырхарҭаҿы уаанӡа иаахәаз атурқәагьы мап рцәыркуам ҳәа РИА Новости иазеиҭарҳәеит атуриндустриа урыстәылатәи Аидгылаҿы.
Сынтәа, ииасыз ашықәс азы аасҭа ареспубликахь атурқәа рыҭира еиҳа активла имҩаԥысуеит.
Атуроператор "Алеан" акоммерциатә директор Оксана Булах лажәақәа рыла, жәабран 19 рзы иҟоу арбагақәа рыла заанаҵтәи аҿаҵарақәа 50% рыла еиҳауп, ҵыԥх, иара абри аамҭазы аасҭа.
Аԥхынразы Аԥсны аԥсшьара зҭаху рхыԥхьаӡарала Краснодартәи атәылаҿацә акурортқәа рнаҩс аҩбатәи аҭыԥ ааннакылоит. Аԥхынтәи аҿаҵарақәа рҟынтә 15% Аԥсны иааннакылоит, 59% Ҟәбантәи аԥсшьарҭақәа ҳәа лҳәеит аексперт.
Ажәабжьқәа зегьы
0