Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Жәларбжьаратәи аиқәшаҳаҭрақәа рзы азакәан аԥсахрақәа ирылацәажәеит

© Foto / Пресс-служба Парламента АбхазииЗаседание комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками
Заседание комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками - Sputnik Аҧсны, 1920, 23.02.2024
Анапаҵаҩра
АҞӘА, жәабран 23 - Sputnik. "Аԥсны Аҳәынҭқарра жәларбжьаратәи аиқәшаҳаҭрақәа рзы" азакәан аԥсахрақәа ралагалара ирылацәажәеит жәларбжьареи, апарламентбжьареи, аџьынџьуаа рымадареи ирызку апарламенттә еилакы аҟны.
Азакәан апроект иазԥхьагәанаҭоит Аԥсны иаднакыло аиқәшаҳаҭрақәа нап рыҵаҩхаанӡа урҭ Жәлар Реизара ардырра.
Аилак алахәылацәа ажәадгала ҟарҵеит аратификациа иаҵанамкуа аиқәшаҳаҭрақәа ареспублика азакәан иазыԥхьагәанаҭо аԥҟарақәа рыда аҽа ԥҟарақәак рышьақәыргылара алмыршазарц.
Иара убасгьы иалацәажәан жәларбжьаратәи аиқәшаҳаҭрақәа рпроектқәа Апарламент ахь рнагара аҿҳәаратә аамҭа.
Адепутатцәа ирыӡбеит Апарламент иааиуа асессиаҿы азакәан апроект аҩбатәи аԥхьарала адкылара адыргаларц ҳәа аанацҳауеит Жәлар Реизара апресс-маҵзура.
Ажәабжьқәа зегьы
0