Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Сақаниа амилаҭтә галереиаҿы иҵәахыз аусумҭақәа еидызкыло акаталог аҭыжьра иазкны

Сақаниа амилаҭтә галереиаҿы иҵәахыз аусумҭақәа еидызкыло акаталог аҭыжьра иазкны
Анапаҵаҩра
Амилаҭтә галереиа аиҳабы Сурам Сақаниа арадио Sputnik иазеиҭеиҳәеит аҵәахырҭаҿы ишьҭаз аусумҭақәа еидызкыло акаталог аиқәыршәара аус шцоз, шаҟа сахьа рҭаҩра иахьӡаз, насгьы уажәшьҭа акьыԥхь ахь ашәҟәы шнагахо атәы.
Агалереиаҿы иҵәахыз аусумҭақәа рсахьақәа еидызкыло акаталог аиқәыршәаразы ицон аусурақәа ҳәа еиҭеиҳәеит Сақаниа арадиоефир аҿы.
"Иҳамоу зегьы ԥхьаӡаны аҭагалара ҳаҿын. 3730 усумҭа ҳахьӡеит аҟаҵара. Аха инханы иҟан 500 инарзынаԥшуа Евгени Котлиаров итәқәа, 600 инарзынаԥшуа Николаи Писарчук итәқәа. Абриаҟара ҳаннеи иҳаӡбеит акаталог, амузеиқәа зегьы рҿы ишыҟоу еиԥш, аусумҭақәа зегьы хзыҟамҵаргьы, ихадақәоу рҭыхымҭақәа арбаны, асахьаҭыхыҩцәа рыхьӡи рыжәлеи арбаны аиқәыршәара ҳалагахьан. Ҩ-томк аҟаҵара ҳгәы иҭан, избанзар, имаҷны аусумҭақәа анаҳҵаргьы, рхыԥхьаӡара даара ирацәахон. Актәи атом аҭыжьразы аиҳабырахь ашәҟәы ҳашьҭхьан абылра ҟалаанӡа. Москва аҭыжьра ҳәа иарбаны иҳаман, ашәҟәы ахаҭабзиара бзиахарцаз", - ҳәа еиҭеиҳәеит Сақаниа.
Уажәы акаталог аҭыжьра азҵаара аганахь ишьҭарҵеит, избанзар аусумҭақәа шыҟаз шьақәзырӷәӷәо ашәҟәы аҭахуп.
"Акаталог шьақәзырӷәӷәо, Аԥсны асахьаҭыхыҩцәа иҳамоу, агалереиаҿы иҳамам авторцәагьы уахь иналаҵаны, рсиа иааизакны иҭыжьхоит. Иара убраҟа русумҭақәа рфотоқәагьы анызаауеит. Уи адагьы, рбиографиа ахьанызаауа, иарбахоит ҳгалереиаҿы иҵәахыз аусумҭақәа зегьы рсиа. Асахьа анымларгьы, иҟазаауеит автор иусумҭақәа рыхьыӡ ахьарбахо. Уи ҳара ҳзы иархив дуӡӡаны иҟалоит", - ҳәа иҳәеит Сақаниа.
Агалереиаҿы иҵәахыз аусумҭақәа рсахьақәа еидызкыло акаталог аҭыжьра сынтәа иалагӡаны аԥара ԥшаахар, уигьы ҭыжьхоит иҳәеит Сақаниа.
Инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит аудиофаил аҿы.
Ажәабжьқәа зегьы
0