Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Апроект "Арт-резиденциа "Гәыма" Аҟәа аусура иалагоит лаҵарамзазы

© SputnikСтроительство кафе на станции ГУма
Строительство кафе на станции ГУма - Sputnik Аҧсны, 1920, 30.03.2024
Анапаҵаҩра
Апроект ахықәкы - асахьаҭыхыҩцәа, амузыкантцәа, апоетцәа, арежиссиорцәа, афотогрофцәа ҿарацәа рхы аарԥшразы алшара рыҭара.
АҞӘА, хәажәкыра 30 - Sputnik, Бадраҟ Аҩӡба. Аҿари аспорти русқәа рзы Аҳәынҭеилаки акультура-усутә платформа "Гәымеи" лаҵрамзазы аусура иаладыргоит апроект "Арт-резиденциа "Гәыма".
Апроект асахьаҭыхыҩцәа, амузыкантцәа, апоетцәа, арежиссиорцәа, афотогрофцәа ҿарацәа алшара рнаҭоит рхы аарԥшраз.
"Гәыма" ахаҭарнак Хьыбла Возԥҳа лажәақәа рыла аусмҩаԥгатәқәа рҳәаа ԥкӡам, ара имҩаԥгахар алшоит ацәыргақәҵақәа, амастер-классқәа, аперформансқәа, акиноқәа дырбара, аконцертқәа рымҩаԥгара.
"Иаҳҭахәуп араионқәа рҟынтәи аҿарацәа аҳҭнықалақь аҟны рхы аадырԥшырц", – ҳәа лҳәеит лара.
Апроект лаҵарамза зегьы имҩаԥыслоит. Азыҳәақәа рыдыркылоит мшаԥы 1 инаркны 15 рҟынӡа. Аиҿкааҩцәа Аҳәынҭспорт ахеилаки "Гәымеи".
Ажәабжьқәа зегьы
0