Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Аолимпиада "Аҳаракырахь амҩа - 2024" аихшьаалақәа ҟаҵоуп

© Sputnik / Томас ТхайцукАГУ
АГУ - Sputnik Аҧсны, 1920, 20.05.2024
Анапаҵаҩра
Сынтәатәи аолимпиада "Аҳаракырахь амҩа - 2024" иалахәын 447-ҩык ашколқәа раушьҭымҭацәа.
АҞӘА, лаҵара 20 Sputnik. Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет аҟны ихыркәшахеит ашколқәа раушьҭымҭацәа рзы аолимпиада "Аҳаракырахь амҩа - 2024". Уаҟа аԥхьахә ҭыԥқәа ааанызкылаз ԥышәарыда абиуџьеттә ҭыԥкәа рахыԥхьаӡалараз ажәалагала ҟаҵоуп. Абри атәы Sputnik иазеиҭалҳәеит ААУ актәи апроректор ихаҭыԥуаҩ Инга Арӡынԥҳа.
Ԥышәарада 109-ҩык Аҳәынҭуниверситет актәи акурс рахыԥхьаӡалараз ажәалагала ҟаҵоуп. Урҭ рахьынтәи 26-ҩык актәи аҭыԥқәа ааныркылеит, 24-ҩык араӡны иаԥсахеит, 12-ҩык — аџьаз. 47-ҩык аушьҭымҭацәа абаллқәа рзымхаӡеит, аха амаҭәарқәа рыҟны адырра бзиақәа аадырԥшит.
Арӡынԥҳа лажәақәа рыла, актәи аҭыԥқәа аанызкылаз абиуџьет ҭыԥқәа рахь иахыԥхьаӡалахоит "Жәларбжьаратәи аизыҟазаашьақәа" ирҭало рыда, уаҟа абиуџьеттә ҭыԥқәа злаҟам ала.
"Аолимпиада аҩбатәии ахԥатәи атыԥқәа ирыԥсахаз, абиуџьеттә ҭыԥқәа ыҟазар уахь иахыԥхьаӡалахоит. Ус акәымкәан абиуџьеттә ҭыԥқәа ԥкызар рҵара ахә ахыршәаауеит", – ҳәа лҳәеит Арӡынԥҳа.
Сынтәатәи аолимпиада "Аҳаракырахь амҩа - 2024" иалахәын 447-ҩык ашколқәа раушьҭымҭацәа.
Здание Абхазского Государственного университета - Sputnik Аҧсны, 1920, 02.05.2024
Аԥсны
Аолимпиада "Аҳаракырахь амҩа" иаиааиуеи аԥхьахә занашьахои ААУ ԥышәарада иҭалар рылшоит
Ажәабжьқәа зегьы
0