Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Ақыҭа – нхарҭа ҭыԥуп: Ҭачлиаԥҳа - Аршба Аҟәарчаԥан аҳаблаҿы рынхашьа иазкны

Ақыҭа – нхарҭа ҭыԥуп: Ҭачлиаԥҳа-Аршба Аҟәарчаԥан аҳаблаҿы рынхашьа иазкны
Анапаҵаҩра
Тҟәарчал араион Аҟәарчаԥан аҳабла инхо ԥшьҩык ахшара ран Марина Ҭачлиаԥҳа-Аршба арадио Sputnik аефир аҿы еиҭалҳәеит ашьамаҟа, аԥсаса ааӡара рнапы шалакәу лхатә ҩызеи лареи, аҭаацәа рыхныҟәгараҟны иахьынӡацхыраагӡоу ҳаамҭазы арахә рбара, рҳаблаҟны ауаа рынхашьа-рыбзазашьа атәы.
Инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит аудиофаил аҿы.
Ақыҭа – нхарҭа ҭыԥуп. Ақыҭа иахьатәи аԥсҭазаашьеи уаҵәтәи аԥеиԥши иацу адоуҳаи, иҟоу ауадаҩрақәеи ҳрылацәажәоит. Аԥсуа қыҭа азхьаԥшразы иҟаҵатәу азы ргәаанагара рҳәоит уи иадҳәалоу ауаа.
Ажәабжьқәа зегьы
0