Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: апроект "Арт-резиденциа "Гәыма" аҟны алҵшәақәа ирызкны

Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: апроект "Арт-резиденциа "Гәыма" аҟны алҵшәақәа ирызкны
Анапаҵаҩра
Апроект "Арт-резиденциа акультура-усутә платформа "Гәыма" аҟны аусура хнаркәшеит. Лаҵарамза иалагӡаны ари апроект аҳәаақәа ирҭагӡаны асахьаҭыхыҩцәа, амузыкантцәа, апоетцәа, еиуеиԥшым ахырхарҭақәа знапы рылаку аҿар алшара рыман рхы аадырԥшыртә, рнапы злаку аусқәаӡырыргартә еиԥш. Раԥхьатәи аԥышәа аиҿкааҩцәа хәшьарас иарҭо, алахәцәа рзы уи ахьынӡахәарҭаз атәы, арадио Sputnik аефир аҟны иалацәажәеит Акультура-усутә платформа “Гәыма” анапхгаҩы Хьыбла Возԥҳаи, Аҿари аспорти русқәа рзы Аԥсны ахәынҭқарратә еилакы аиҿкааратә ҟәша аспециалист хада Алиса Инаԥшьԥҳаи.
Аицәажәара шәаҳар шәылшоит аудиофаил аҟны хыхь.
Ажәабжьқәа зегьы
0