Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Лаҵарамза ҳааҭалазар Аԥсны COVID-19 зыхьыз 12-ҩык ыҟоуп

© Sputnik / Алексей Сухоруков / Амедиаҵәахырҭахь аиасраРабота лаборатории по ПЦР-тестированию в Тамбове
Работа лаборатории по ПЦР-тестированию в Тамбове - Sputnik Аҧсны, 1920, 14.06.2024
Анапаҵаҩра
АҞӘА, рашәара 14 - Sputnik. Лаҵарамза инаркны рашәара 12-нӡа Аԥсны COVID-19 зыхьыз 12-ҩык ыҟоуп хәа лҳәеит асанитартә ҳақьым хада Алла Белиаева.
"Лаҵарамзазы игәаҭаз 537-ҩык рахьынтәи фҩык аковид рыман. Ҳазҭоу амза раԥхьатәи амчыбжьқәа рзы 184-ҩык гәаҭан, урҭ рахьынтәгьы фҩык аҿкчымазара шрымаз аарԥшын. Аха ари ахыԥхьаӡараз агәҭынчымзаара аарԥштәым", - ҳәа лҳәеит лара.
Белиаева иара убасгьы илҳәеит, ари аҽкчымазара ауаҩтәыҩса иԥсҭазаараҿ наунагӡа ишаанхо. Аха узыргәырӷьо акәны ишыҟоу, ачымазара аԥсыҽра раԥхьа ахы шцәырнагаз еиԥш ишыҟам.
Илҳәеит уажәы иара иаабац аамҭатә ҿкчымазараны имҩасуеит, аха анаҩс ахы шымҩаԥнаго аҳәара уадаҩуп ҳәа.
Ажәабжьқәа зегьы
0