Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Хра злоу ахҭысқәа: Нанба Аԥсны абжьаҟазаратә мчқәа ралагалара иазкны

Хра злоу ахҭысқәа: Нанба Аԥсны абжьаҟазаратә мчқәа ралагалара иазкны
Анапаҵаҩра
30 шықәса раԥхьа Аԥсны иалагалан абжьаҟазаратә мчқәа. Аџьынџьтәылатәи еибашьра ашьҭахь ҳтәылаҿы ишьақәгылаз аҭагылазаашьа ашәарҭадара аганахьала, абжьаҟазаҩцәа ралагалара шалыршахаз, насгьы Қырҭтәыла Аԥсны имҩаԥнагоз адиверсиақәа ртәы арадио Sputnik аефир аҿы далацәажәеит, 1994 шықәса рзы Гал араион аҿы арратә наԥшҩык иаҳасабала аус зуаз, аинрал Закан Нанба.
1994 шықәса инаркны 2008 шықәса рҟынӡа Аԥсны абжьаҟазаратә мчқәа гылан. Дара русура аанкылан Аԥсны ахьыԥшымра азхаҵара анаиу ашьҭахь.
Нанба игәалаиршәеит Москва имҩаԥысуаз ԥшьгантәи аиԥылараҿы ақырҭцәа планс ирымаз, Владислав Арӡынба уи даҿагыланы имҩаԥигоз аусура атәы, насгьы Урыстәылатәи арбџьарамчқәа ралагалара ишазнеиз атәы.
Аицәажәара инеиҵыхны ишәаҳар шәылшоит аудиофаил аҟны.
Ажәабжьқәа зегьы
0